Szkolenie dla wiceprezesów ds. Sportu, Kapitanów Sportowych Kół

Jak co roku w pierwszej połowie miesiąca stycznia (10-12.01) Okręgowy Kapitanat Sportowy wraz z Okręgowym Kolegium Sędziowskim zorganizował i przeprowadził naradę oraz szkolenie dla wiceprezesów kół ds. sportu, kapitanów sportowych kół oraz sędziów dyscyplin wędkarskich i dyscypliny rzutowej.

Celem umożliwienia udziału w naradzie i szkoleniu jak największej liczbie chętnych, spotkania zorganizowano w trzech miejscach, w trzech kolejnych dniach.

W dniu 10 stycznia narada odbyła się w m. PRZASNYSZ przy ul. Klonowej 2, następnie w dniu 11 stycznia w m. WŁOCŁAWEK przy ul. Sienkiewicza 15 i w dniu 12 stycznia w m. Warszawa przy
ul. Twardej 42.

Przez wszystkie dni naradom i szkoleniom przewodniczył kol. Wojciech SZUBIERAJSKI – Wiceprezes Okręgu Mazowieckiego ds. sportu i młodzieży a wspomagał go kol. Waldemar GRZELAK – Członek Prezydium Zarządu i Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego OM.

Głównie omawianymi problemami były zmiany w nowych (obowiązujących od stycznia br.) „Zasadach Organizacji Sportu  Wędkarskiego”. Problematykę w tym zakresie przybliżył kol. Stefan NARGIEŁŁO, wyróżniając najbardziej istotne zmiany dla sędziów.

Kol. Waldemar GRZELAK jako Przewodniczący Kolegium Sędziów OM przedstawił „Sprawozdanie
z działalności Kolegium Sędziowskiego za rok 2019”. Zawarto w nim przede wszystkim dane dotyczące aktywności sędziów, ilości odbytych przez nich sędziowań oraz realizacji pozostałych przedsięwzięć związanych z działalnością Kolegium. W dalszej części szkolenia zostały przedstawione najczęstsze a zarazem najbardziej rażące błędy popełnione przez sędziów w trakcie sporządzania dokumentacji z przeprowadzonych zawodów wędkarskich. Omówienie przeprowadzono na konkretnych protokółach z kół wędkarskich złożonych do biura OM jako dokumentacja sprawozdawcza.

W trakcie prowadzonej dyskusji jak i również w trakcie omawiania wcześniejszych zagadnień (na bieżąco) wyjaśniano problemy zgłaszane przez uczestników narady. Najwięcej zapytań dotyczyło interpretacji zapisów z „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego”. Poinformowano również zebranych o wprowadzeniu przez ZG PZW nowego „Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb”. Szczegółowemu omówieniu poddano przepisy regulujące zasady przyznawania punktów za złowione ryby ora z zasady obliczania wyników w zawodach spinningowych.

Na zakończenie narad w poszczególnych dniach uhonorowano za długoletnią działalność sędziowską, tytułem i dyplomem:

SĘDZIA HONOROWY KLASY KRAJOWEJ

- kol. Andrzej GULEWICZ;

- kol. Krzysztof RĘBIEJEWSKI.

SĘDZIA HONOROWY KLASY OKRĘGOWEJ

- Henryk TRONKOWSKI;

- Robert WŁODARCZYK.

W poszczególnych naradach wzięło udział:

  1.  W dniu 10.01 w m. PRZASNYSZ,

- sędziowie klasy krajowej – 4;

- sędziowie klasy okręgowej – 14;

- sędziowie klasy podstawowej – 15;

- w-ce prezesi, kapitanowie sportowi - 7

Razem: 40 osób.

  1. W dniu 11.01 w m. WŁOCŁAWEK,

- sędziowie klasy krajowej – 11;

- sędziowie klasy okręgowej – 23;

- sędziowie klasy podstawowej – 19;

- w-ce prezesi, kapitanowie sportowi - 5

Razem: 58 osób.

  1. W dniu 12.01w m. WARSZAWA

- sędziowie klasy krajowej – 12;

- sędziowie klasy okręgowej – 41;

- sędziowie klasy podstawowej – 38;

- w-ce prezesi, kapitanowie sportowi - 18

Razem: 109 osób.

W sumie w naradach wzięło udział 177 sędziów wszystkich klas. Ponadto, w nardzie uczestniczyli wice prezesi kół ds. sportu i kapitanowie sportowi, którzy reprezentowali 30 kół wędkarskich OM.

Po zakończeniu każdej z narad Komisja egzaminacyjna wyznaczona przez Okręgowy Kapitanat Sportowy przeprowadziła egzaminy teoretyczne na uzyskanie licencji sędziego w dyscyplinach wędkarskich. W egzaminach wzięło udział 13 kandydatów na sędziego klasy podstawowej;

Dodatkowo do egzaminu weryfikacyjnego przystąpiło 2 sędziów z pośród wyznaczonych sędziów, którzy nie spełnili w roku 2019 wymogów regulaminowych dotyczących aktywności sędziowskiej.

Egzamin z wynikiem pozytywnym zaliczyło 8 kandydatów na sędziów klasy podstawowej oraz obaj sędziowie zdający egzamin weryfikacyjny.