Serdecznie witamy na naszej stronie !
www.pzwokregmazowsze.icenter.pl alias: www.ompzw.icenter.pl
To jest oficjalna strona Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego
 

 
Google

  Powrót:   strona GŁÓWNA > SKŁADKI

 

karty wędkarskie

 

wykaz komisji egzaminacyjnych


W praktyce aby uzyskać kartę wędkarską, należy:

A) Przyswoić sobie przepisy ustawy, rozporządzenia do "ustawy o rybactwie" i regulaminu amatorskiego połowu ryb ze szczególnym uwzględnieniem przepisów związanych z ochroną (wymiary i okresy ochronne) i zasadami wędkarskiego połowu ryb. [ zbiór tych przepisów ]

B) Zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb. Egzamin ten może być składany tylko i wyłącznie przed komisją egzaminacyjną działającą na terenie powiatu właściwego pod względem stałego miejsca zamieszkania zdającego (jest to uregulowane rozporządzeniem do "ustawy o rybactwie" ).Osoba ta w czasie składania egzaminu winna:


  1) okazanić dowód osobisty lub legitymację szkolną,
  2) wniesieść składkę egzaminacyjną w wysokości 25 zł, przy czym osoby w wieku od 14 do 16 lat są zwolnione ze składki. Pozytywny wynik egzaminu zostanie potwierdzony pisemnym Zaświadczeniem Egzaminacyjnym.

C) Udać się do starostwa powiatowego - właściwego względem stałego miejsca zamieszkania - i wystąpić o wydanie karty wędkarskiej - tzn.:

  1) pobrać, wypełnić i złożyc wniosek o kartę wędkarską (te czynności realizuje się w starostwie - praktycznie "od ręki")
  2) złożyć Zaświadczenie Egzaminacyjne,
  3) dostarczyć fotografię,
  4) uiścić opłatę urzędową za wydanie karty w wysokości ok. 10 zł,
  5) uiścić opłatę skarbową na sumę 5,50 zł.

Uwaga: Czas pracy starostw jest normowany. W większości przypadków są to typowe godziny pracy biur. Regułą jest. że jeden dzień dzień w tygodniu jest wewnętrzny dla samego urzędu. Wówczas nie ma możliwości załatwienia żadnych spraw. Często jest też tak, że jeden dzień w tygodniu ma inny plan godzinowy.

Przykładowo:

Urząd Miasta St. Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska
Plac Starynkiewicza 9/7
tel. 022 629 76 41

  godziny pracy:
    poniedziałek - piątek: 8:00-16:00,
    sobota nieczynne,

 

Podstawą prawną funkcjonowania dokumentu o nazwie "karta wędkarska" jest ustawa "o rybactwie śródlądowym". Karta wędkarska jest uznanym przez prawo świadectwem posiadania wiedzy z zakresu ochrony i połowu ryb a wobec tego stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie licencji na połów ryb w wodach należących do Skarbu Panstwa. Taką licencją w przypadku wód użytkowanych przez Okręg jest legitymacja członkowska z aktualnymi w danym roku składkami (członkowską i okręgową). Niemal wszystkie wody użytkowane przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego są wodami należącymi do Skarbu Państwa. Okręg użytkuje je na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Wędkarze naszego Związku są praktycznie zobligowani do posiadania karty wędkarskiej, a organizacja ma za zadanie pomóc nowowstępującym w jej zdobyciu.

W przepisach ww. ustawy najistotniejszy jest artykuł 7, który mówi co następuje:


  1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą.
  2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej ,,kartą wędkarską" lub ,,kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie
  3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
  4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach prawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.
  5. Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb; z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
  6. Osobę wobec której orzeczono cofniecie karty wędkarskiej tub karty łowiectwa podwodnego, może przystąpić do powtórnego egzaminu najwcześniej po upływie terminu, o którym mowa w art.27 ust 2 pkt 3.
  7. Społeczna organizacja amatorskiego połowu ryb za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 5, -pobiera opłaty w wysokości przez siebie ustalonej.

  ^ do góry