Amatorski połów ryb - dot. RZEKI BZURA - NR 1, RZEKI MOSZCZENICA - NR 1

Udostępnianie wód do amatorskiego połowu ryb metodą „no kill”

(czyli złów i wypuść).

W związku z bardzo dużą ilością napływających wniosków o wydanie zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb metodą „no kill” w wodach obwodów rybackich lub ich częściach, które do czasu rozstrzygnięcia ogłoszonych konkursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego nie posiadają użytkownika rybackiego, Dyrektor RZGW w Warszawie udostępnia niżej wymienione wody do amatorskiego połowu ryb metodą „no kill” (czyli złów i wypuść) bez konieczności uzyskania imiennego zezwolenia.

Osoba dokonująca amatorskiego połowu ryb metodą „no kill” musi posiadać ważną kartę wędkarską oraz musi przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących wędkarstwa określonych w szczególności w ustawie o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniach wykonawczych, z uwzględnieniem przepisów związanych z ochroną ryb, a także zasadami wędkarskiego połowu ryb.

Amatorski połów ryb metodą „no kill” może odbywać się maksymalnie do dnia 07.08.2017 r.

Po tym dniu obowiązywać będzie bezwzględny zakaz amatorskiego połowu ryb.

Dyrektor RZGW w Warszawie zastrzega sobie możliwość zmiany poniższej listy, dlatego każdorazowo przed rozpoczęciem uprawiania amatorskiego połowu ryb należy upewnić się czy dany obwód rybacki nadal jest udostępniony do uprawiania amatorskiego połowu ryb metodą „no kill”.

W przypadku wykreślenia obwodu rybackiego z poniższej listy uprawianie amatorskiego połowu ryb metodą „no kill” nie będzie możliwe.

Tabela nr 1.: Obwody rybackie lub ich części okresowo udostępnione do amatorskiego połowu ryb metodą „no kill”:

1.

RZEKI BZURA - NR 1                                                            

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) rzeki Bzura na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Ochnia,

b) rzeki Ochnia,

wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.

2.

RZEKI MOSZCZENICA - NR 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Moszczenica od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Bzura wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.

  źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/obwody-rybackie/amatorski-polow-ryb