K O M U N I K A T – dot. Organizacji zawodów wędkarskich

     

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w związku z epidemią wywołanej wirusem SARS – CoV-2  zawiesił od dnia 24.10.2020 r. możliwość organizacji zawodów wędkarskich na wodach okręgu. Przypominamy, że w roku 2021 w dalszym ciągu zakaz obowiązuje. Informujemy, że zgodnie z przepisami § 10. Ust. 15  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Rozdział 3 Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii - prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) ) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy

W związku z tym, w chwili obecnej do czasu zmiany przepisów § 10. Ust. 15 ww. rozporządzenia nie jest możliwe organizowanie zawodów w Okręgu Mazowieckim PZW.

O dopuszczeniu możliwości rozgrywania zawodów będziemy informowali na bieżąco na stronie Okręgu.

                                                                                                                         Z wędkarskim pozdrowieniem

                                                                                                                      Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży

                                                                                                                                Wojciech Szubierajski