Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego/Głównej Księgowej

Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego/Głównej Księgowej w biurze OM PZW w Warszawie.

Miejsce Pracy: biuro OM PZW, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa

Do zadań Głównego Księgowego/Głównej Księgowej w szczególności należeć będzie:

 • prowadzenie pełnej księgowości stowarzyszenia;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych biura stowarzyszenia zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz przepisami prawa rachunkowego;
 • sporządzanie deklaracji fiskalnych, nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych – VAT, CIT, PIT;
 • sporządzanie analizy finansowej jednostek terenowych stowarzyszenia;
 • odpowiedzialność za prawidłowo prowadzoną politykę rachunkowości, optymalizację procesów księgowych i podatkowych stowarzyszenia;
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS,) oraz bankami;
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych;
 • przygotowanie budżetu Biura realizacji budżetu;
 • współpraca z innymi działami firmy w celu zapewnienia sprawności procesów i obiegu informacji;
 • Kierowanie zespołem finansowo- księgowym;
 • Prowadzenie szkoleń i konferencji dla terenowych jednostek okręgu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • min. 5-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku Głównego Księgowego;
 • pełnego wykształcenia wyższego (ekonomia, finanse, rachunkowość);
 • dobrej znajomości podatku Vat i podatków dochodowych w zakresie funkcjonowania stowarzyszenia;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego;
 • znajomości narzędzi informatycznych ( w tym programu symfonia);
 • dobrej organizacji pracy;
 • odpowiedzialności, rzetelności i zaangażowania;

Niezbędne dokumenty i oświadczenia

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Uzasadnienie przystąpienia do konkursu ;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie stażu pracy i doświadczenia zawodowego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego;
 •  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Firma oferuje:

 • samodzielną i odpowiedzialną pracę
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracy w pełnym etacie
 • możliwości rozwoju
 • dobre warunki pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.11.2022 r. w sekretariacie biura OM PZW, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa (II piętro, pok. 29);
 • Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ompzw.pl
 • Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany terminu składania aplikacji bez podawania przyczyny.