Cel operacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
(PO Ryby 2014-2020)

Cel operacji: utworzenie przez Wnioskodawcę nowego łańcucha dostaw produktów
rybnych na rynek lokalny do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną oraz
utrzymanie jednego miejsca pracy do zakończenia realizacji operacji.

Efekty operacji:
- Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy – 1.
- Liczba operacji dot. tworzenia lub rozwijania łańcucha dostaw produktów – 1.

Tytuł operacji: zakup samochodu ciężarowego z basenami do przewozu ryb żywych
w celu ich dalszej sprzedaży klientowi końcowemu oraz zakup i instalacja wędzarni
razem z niezbędną infrastrukturą – nowy łańcuch dostaw produktów rybnych na rynek lokalny.

Poziom dofinansowania: 50%
Kwota dofinansowania: 239 438,00 zł
Całkowita wartość projektu: 589 019,23 zł

Beneficjent: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie