SSR Warszawa Komunikaty

 

W dniu 29.11.2016 o godz 16.30 w siedzibie PZW ul. Twarda 42 odbędzie się szkolenie Komendantów SSR na obszar Warszawy. Proszę o dostarczenie zestawienia za czwarty kwartał 2016. Komendanci którzy będą chcieli przedłużyć legitymację strażników na 2017 rok powinni dostarczyć wszystkie legitymacje w przypadku gdy w legitymacji brak jest miejsca na pieczątkę konieczne jest nowe zdjęcie strażnika, ponadto proszę o dostarczenie weryfikacji strażników. Z uwagi na podsumowanie 2016 roku oraz ustalenia planów działania na rok 2017 proszę o wstawienie się Komendantów lub zastępców na szkolenie.
                                                                                                      
Z poważaniem                                                                           
Szczepan Czernecki
W związku z nieprawidłowościami pojawiającymi się podczas przeprowadzonych kontroli przez strażników SSR proszę Panów Komendantów o zapoznanie strażników SSR z podanymi wytycznymi.

Strażnik Społecznej Straży Rybackiej podejmując czynności kontrolne ma obowiązek nosić odznakę SSR na widocznym miejscu (cały czas do podjęcia do zakończenia kontroli) oraz okazywać legitymację strażnika osobie kontrolowanej w taki sposób, aby mogła ona odczytać zapisane w niej dane. Strażnik jest zobowiązany przedstawiając się podać swą przynależność do grupy terenowej ( z którego koła jest grupa do której należy).

Powyższe zalecenie mają  bezwzględnie przestrzegać wszyscy podlegli mi strażnicy.
W przypadku naruszenia Regulaminu SSR oraz moich zaleceń w zakresie sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych, podejmę decyzję o odwołaniu  strażnika, który dpouścił się naruszeń z funkcji strażnika SSR.


Z poważaniem

Komendant SSR na obszar Warszawy
Szczepan Mieczysław Czernecki

W związku z ustaleniami z Komendantem Komisarjatu Policji Rzecznej w Warszawie z dniem 3.12.2015 roku wprowadzam obowiązek zgłaszania patroli SSR na obszarze Warszawy do dyżurnego KP Rzeczny. Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Każdy dowódca patrolu podaje swoje imię nazwisko i numer telefonu
2. Przypuszczalna trasa patrolu oraz czas

Informację przekazane dyżurnemu KP Rzeczny ułatwi pracę strażnikom SSR oraz funkcjonariuszami Policji, przyczyni się do nie nakładania patroli na jednym terenie, szybsze udzielenie pomocy strażnikom SSR.
W przypadku jakich kolwiek uwag co do współpracy oraz propozycji proszę o informację na adres mejlowy szczep67@o2.pl

Z poważaniem 
Komendant SSR na obszar Warszawy
Szczepan Mieczysław Czernecki

Zbierając legitymację SSR do przedłużenia, proszę Komendantów grup o sprawdzenie blach SSR i w przypadku stwierdzenia wygrawerowania błędnego numeru ( Wa-a) proszę o wycofanie z użytku wraz z legitymacją. Należy pobrać nowe zdjęcie od strażnika wraz z oświadczeniem w celu nadania nowego numeru służbowego oraz legitymacji SSR.


Z poważaniem

Komendant SSR na obszar Warszawy
Szczepan Mieczysław Czernecki

Przypominam Panom Komendantom grup terenowych SSR na obszar Warszawy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrole SSR z odznakami Warszawy mogą być tylko na obszarze podległym. Kontrolowanie po za obszarem jest przekroczeniem uprawnień. Jednocześnie informuję, że nie dotyczy to wspólnych patroli z Państwową Strażą Rybacką lub funkcjonariuszami Policji gdyż to oni ustalają trasy patrolu a strażnicy SSR są dobranymi funkcjonariuszami do wykonania patrolu.
Z uwagi na docierające do mnie informacje iż nie wszyscy strażnicy SSR znają statut i regulamin PZW polecam Komendantom grup przeprowadzić szkolenie w tym zakresie, natomiast w razie potrzeby ja zorganizuję takie szkolenie które zakończymy krótkim sprawdzianem znajomości statutu i regulaminu.


Z poważaniem
Komendant SSR na obszar Warszawy
Szczepan Czernecki

  
Zgodnie z ustaleniami od 1.07.2013 roku notatki dotyczące popełnienia wykroczenia i kierowane do Państwowej Straży Rybackiej muszą być przesyłane najlepiej drogą mejlową w ciągu 48 godzin od czasu ujawnienia wykroczenia przez strażników SSR.
W notatce proszę w miarę możliwości podawać telefon kontaktowy sprawcy wykroczenia.
Jest to niezbędne w celu usprawnienia pracy PSR oraz zapobiegnie wzywania strażników SSR do siedziby PSR w celu wykonania niezbędnych czynności i w przypadku kierowania sprawy do Sądu wzywania strażników na rozprawy.

Z poważaniem 
Komendant SSR na obszar Warszawy
Szczepan Mieczysław Czernecki