Zapytania ofertowe

Kierujemy do Państwa zapytanie o możliwość zakupu i cenę materiału zarybieniowego według specyfikacji znajdującej się w załączniku nr 1. Zapraszamy do złożenia swojej oferty w formie pisemnej w terminie do 17 lutego 2023 roku, poprzez wypełnienie, podpisanie i odesłanie załączonej Tabeli na adres:

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, ul. Twarda 42, 00 – 831 Warszawa. Po wpłynięciu ofert przeprowadzone zostanie komisyjne postępowanie konkursowe, które wyłoni najkorzystniejsze dla Okręgu Mazowieckiego oferty.

Elementami podlegającymi ocenie oprócz deklarowanej ceny będą: odległość od docelowych miejsc zarybień, deklarowana ilość materiału, termin odbioru, możliwość transportu, dywersyfikacja dostaw. O wynikach przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaniecie Państwo powiadomieni pisemnie i telefonicznie w terminie do 28 lutego 2023 roku.

            Uwagi dotyczące zakupowanego materiału:

 1. Materiał musi pochodzić z obszarów, w których nie stwierdzono ponadnormatywnej śmiertelności i posiadać stosowne wyniki badań i poświadczenia zdrowotności.
 2. Deklarowana ilość materiału w transporcie (potwierdzona stosownym dokumentem – magazyn wyda, faktura zakupu oraz list przewozowy) musi być zgodny ze stanem rzeczywistym. Jeżeli w transporcie występują różne ilości sztuk w poszczególnych workach – musza one być opisane w klarowny sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń. To samo dotyczy ilości ryb transportowanych w poszczególnych basenach.
 3. Materiał dostarczany na umówione miejsce będzie kontrolowany pod względem jakościowym i ilościowym.

Załącznik nr 1.

Deklaracja sprzedaży materiału zarybieniowego

                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą przy ul. Twardej 42, 00 – 831 Warszawa, zaprasza Firmy do złożenia oferty na przygotowanie do druku, wydrukowanie, numerowanie oraz zapakowanie w pudełka kartonowe „Zezwoleń na amatorski połów ryb wędką wraz z Rejestrem amatorskiego połowu ryb” zgodnie ze specyfikacją i wskazówkami Zamawiającego.

Zamawiający

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie,

ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- przygotowanie do druku oraz wydrukowanie „Zezwoleń na amatorski połów ryb wędką”:

  rocznych, okresowych dla zrzeszonych i okresowych dla niezrzeszonych,

- numerowanie okładki,

- rejestr amatorskiego połowu ryb – harmonijka z perforacją

- przygotowanie pudełek kartonowych na Zezwolenia,

- pakowanie Zezwoleń po 100 szt. wg. kolejności numeru do pudełek kartonowych.

Szczegóły realizacji

 • przygotowanie projektu Zezwolenia wraz z rejestrem połowu na amatorski połów ryb, zgodnie ze specyfikacją i wskazówkami Zamawiającego na podstawie przekazanych materiałów w programie Word,
 • dostawa do siedziby okręgu lub odbiór osobisty,
 • termin realizacji zamówienia: do 30 stycznia 2023 r.:

- pierwsza partia do 15 grudnia 2022 r. nakład 30 000 szt.

- druga partia do 30 stycznia 2023 r. nakład 51 000 szt.

- zezwolenia okresowe 2250 szt. do 30 stycznia 2023 r.

Specyfikacja techniczna

1. Zezwolenie roczne:

- format 8x10 cm

- środek: offset 80 g

- tekst – 38 stron, mapy – 8-10 stron

- rejestr połowu dołączony do środka zezwolenia - harmonijka z perforacją

- okładka biała – 4 strony – karton jednostronny 200-250 g

- okładka NUMEROWANA WA od 00001

- oprawa – szycie zeszytowe na 1 zszywkę

- nakład 81 000 (zezwolenia roczne białe)

2. Zezwolenia okresowe dla zrzeszonych:

- format 8x10 cm

- środek: offset 80 g

- tekst – 38 stron, mapy – 8-10 stron

- rejestr połowu dołączony do środka zezwolenia - harmonijka z perforacją

- okładka kolorowa – 4 strony

- okładka NUMEROWANA WA/O od 00001

- oprawa – szycie zeszytowe na 1 zszywkę

- nakład 900 szt.

3. Zezwolenia okresowe dla niezrzeszonych:

- format 8x10 cm

- środek: offset 80 g

- tekst – 38 stron, mapy – 8-10 stron

- rejestr połowu dołączony do środka zezwolenia - harmonijka z perforacją

- okładka kolorowa – 4 strony

- okładka NUMEROWANA WA/O od 00001

- oprawa – szycie zeszytowe na 1 zszywkę

- nakład 1350 szt.

- Zezwolenie pakowane w pudełka po 100 szt wg numeracji

- pudełka sztywne z kartonu falistego

Ofertę należy przesłać do dnia 30 września 2022 r. do godz. 15.00

Pytania dotyczące oferty proszę kierować do Renatay Piotrowskiej-Frelik

e-mail: biuro@ompzw.pl

                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą przy ul. Twardej 42, 00 – 831 Warszawa, zaprasza Firmy do złożenia oferty na wykonanie robót związanych z przebudową płuczki do odpijania ryb na działce oznaczonej w ewidencji gruntów umerem 742/265, obręb Zatory, gmina Zatory , miejscowość Stawinoga.

Aktualnie na działce znajduje się stara płuczka do odpijania ryb. Płuczka ta nie nadaje się do dalszego użytkowania. Nie funkcjonują prawidłowo zamknięcia szandorowe, w dnie i na ścianach płuczki występują pęknięcia i wżery. Nowa płuczka będzie zlokalizowana dokładnie w miejscu starej, istniejącej płuczki oraz wykonana na wzór starej, zachowując wszystkie parametry gabarytowe, wymiary w planie i wysokości, ilości wewnętrznych przegród i ich wymiary. Zaprojektowano nową płuczkę w technologii żelbetowej, monolitycznej. Cała płuczka podzielona będzie na 3 oddylatowane od siebie segmenty.

Rysunek techniczno-budowlany nowej płuczki oraz przedmiary robót – w załączeniu.

Dostęp do pełnej dokumentacji projektowej w biurze OM PZW (W-wa, ul. Twarda 42).

Oczekujemy więc na oferty zawierające:

 1. wycenę robót,
 2. warunki płatności,
 3. termin wykonania,
 4. okres gwarancji
 5. formę zawarcia kontraktu.

Ofertę oceni Komisja przetargowa Okręgu przyjmując wartości punktowe od 0 do 10 za kryteria wymienione w ww. punktach.

Termin złożenia ofert w formie listowej lub elektronicznej - 20.09.2022 r.

Decyduje data złożenia dokumentów w sekretariacie biura.

Informacji udziela Specjalista. ds. inwestycji i remontów mgr inż. Andrzej JOŃCZYK  tel.  50 – 70 – 10 – 441; lub  22 – 620 – 51 – 96 w. 110;  e-mail inwestycje@ompzw.pl

załączniki:

Zaproszenie do złożenia ofert

                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie  prosi o przedstawienie ofert dotyczącej wykoszenia odcinka Kanału Żerańskiego w miejscowości Białołęka - Kobiałka

1. Długość odcina do wykoszenia bez wywożenia i grabienia wynosi około 1800 mb. o szerokości pasa około 15 mb. - łączna powierzchnia około 27 000 m2 (od lini brzegowej wody do drogi), odcinek Kanału od 7,1 km do 8,9 km po stronie Praskiej

2. Po wykonanym koszeniu należy uprzątnąć i wywieźć śmieci

3. Prace należy wykonać do dnia 04.09.2022 r.

4. Odbiór robót nastąpi do trzech dni po zakończeniu robót.

5. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

6. Termin złożenia oferty 26.08.2022 r. godz 12:00 pocztą elektroniczną na adres biuro@ompzw.pl lub osobiście w sekretariacie biura Okręgu na II piętrze  w Domu Wędkarza przy ul. Twarda 42 w Warszawie.

W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie wyżej okręślonych prac.