Zapytania ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej wykoszenia odcinka Kanału Żerańskiego w miejscowości Białołęka - Kobiałka

1. Długość odcina do wykoszenia bez wywożenia i grabienia wynosi około 1800 mb.oraz plac na potrzeby sekretariatu ok 100 m2 - łączna powierzchnia około 31 000 m2 (od lini brzegowej wody do drogi), odcinek Kanału od 7,1 km do 8,9 km po stronie Praskiej.

2. Po wykonanym koszeniu należy uprzątnąć i wywieźć śmieci.

3. Prace należy wykonać do dnia 05.06.2024 r.

4. Odbiór robót nastąpi do trzech dni po zakończeniu robót.

5. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

6. Termin złożenia oferty 29.06.2024 r. godz 12:00 pocztą elektroniczną na adres biuro@ompzw.pl lub osobiście w sekretariacie biura Okręgu na II piętrze  w Domu Wędkarza przy ul. Twarda 42 w Warszawie.

W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie wyżej okręślonych prac.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

- dot. pomiarów działek

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

- dot. przeglądu stanu technicznego płuczki do odpijania ryb

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą przy ul. Twardej 42, 00 – 831 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompleksowego monitoringu wizyjnego  8 kamer  na 4 słupach aluminiowych  5 metrowej wysokości  oraz montażu  dodatkowego słupa  bez kamer. 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Wykop pod kable  ,ułożenie światłowodów oraz kabli elektrycznych do zasilania kamer na 4 słupach.
 • Montaż fundamentów oraz  5 słupów -   5-metrowej wysokości  wraz z ich uziemieniem.
 • Montaż kamer i uzbrojenie w elektrykę  - 4 rozdzielnic termoutwardzalnych z wyposażeniem w zamknięcie przed dostępem osób niepowołanych.
 • Podłączenie zasilania z istniejącej rozdzielnicy  w pomieszczeniu obsługi.
 • Rozruch, szkolenie.

Lokalizacja: Ośrodek Zarybieniowy w Halinowie gm. Halinów.
Przewidziany termin realizacji – do 20.04.2024r.

Ofertę należy przesłać do dnia 1 marca 2024 r. do godz. 15.00, e-mail: biuro@ompzw.pl

Kontakt: 794 155 705

Mapa poglądowa:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Twardej 42, 00 – 831 Warszawa, zaprasza Firmy do złożenia oferty na wykonanie robót związanych z remontem i naprawą grobli stawowych, gmina Zatory, miejscowość Stawinoga.

Do naprawy oraz odtworzenia przewidziany jest odcinek około 50 metrów bieżących grobli stawowych. Prace należy zakończyć przed 01.03.2024 r.

Wszelkich informacji udziela Główny Specjalista ds. zagospodarowania: Łukasz Strzałkowski tel. 723 200 707; lub 22 620 51 96 w. 9 ; e-mail: l.strzalkowki@ompzw.pl

Termin złożenia ofert 16.02.2024r. godz. 12:00 pocztą elektroniczna na adres biuro@ompzw.pl lub osobiście w sekretariacie biura Okręgu na II piętrze w Domu Wędkarza przy ul. Twardej 42 w Warszawie.

W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie wyżej określonych prac.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Kierujemy do Państwa zapytanie o możliwość zakupu i cenę materiału zarybieniowego według specyfikacji znajdującej się w załączniku nr 1. Zapraszamy do złożenia swojej oferty w formie pisemnej w terminie do 16 lutego 2024 roku, poprzez wypełnienie, podpisanie i odesłanie załączonej Tabeli na adres:

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, ul. Twarda 42, 00 – 831 Warszawa. Po wpłynięciu ofert przeprowadzone zostanie komisyjne postępowanie konkursowe, które wyłoni najkorzystniejsze dla Okręgu Mazowieckiego oferty.

Elementami podlegającymi ocenie oprócz deklarowanej ceny będą: odległość od docelowych miejsc zarybień, deklarowana ilość materiału, termin odbioru, możliwość transportu, dywersyfikacja dostaw. O wynikach przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaniecie Państwo powiadomieni pisemnie i telefonicznie w terminie do 29 lutego 2024 roku.

            Uwagi dotyczące zakupowanego materiału:

 1. Materiał musi pochodzić z obszarów, w których nie stwierdzono ponadnormatywnej śmiertelności i posiadać stosowne wyniki badań i poświadczenia zdrowotności.
 2. Deklarowana ilość materiału w transporcie (potwierdzona stosownym dokumentem – magazyn wyda, faktura zakupu oraz list przewozowy) musi być zgodny ze stanem rzeczywistym. Jeżeli w transporcie występują różne ilości sztuk w poszczególnych workach – musza one być opisane w klarowny sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń. To samo dotyczy ilości ryb transportowanych w poszczególnych basenach.
 3. Materiał dostarczany na umówione miejsce będzie kontrolowany pod względem jakościowym i ilościowym.

Załącznik nr 1.

Deklaracja sprzedaży materiału zarybieniowego

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą przy ul. Twardej 42, 00 – 831 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót ziemno - melioracyjnych związanych z oczyszczeniem rowów oraz usunięcie pogorzeliska po spalonym domu.

Lokalizacja: Ośrodek Zarybieniowy, Nowodwór gm. Siennica.
Przewidziany termin realizacji – do 30.12.2023 r.


Oferty należy składać na adres: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa, lub pocztą elektroniczną: biuro@ompzw.pl do 20.11.2023 r.

Wybór oferenta nastąpi 21.11.2023 r.

Informacji udziela Sp. ds. zarybieniowych P. Marcin Dobrowolski  tel. 794 155 705 lub 22 – 620 – 51 – 96 w. 104.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przygotowanie do druku, wydrukowanie, numerowanie oraz zapakowanie w pudełka kartonowe „Zezwoleń na amatorski połów ryb wędką wraz z „Rejestrem amatorskiego połowu ryb” zgodnie ze specyfikacją i wskazówkami Zamawiającego.

Zamawiający

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 •  przygotowanie do druku oraz wydrukowanie „Zezwoleń na amatorski połów ryb wędką”:

   rocznych, okresowych dla zrzeszonych i okresowych dla niezrzeszonych,

 •  numerowanie okładki,
 •  rejestr amatorskiego połowu ryb – harmonijka z perforacją,
 •  przygotowanie pudełek kartonowych na Zezwolenia,
 •  pakowanie Zezwoleń po 100 szt. wg. kolejności numeru do pudełek kartonowych.

Szczegóły realizacji

 •  przygotowanie projektu Zezwolenia wraz z rejestrem połowu na amatorski połów ryb,                                    

   zgodnie ze specyfikacją i wskazówkami Zamawiającego na podstawie przekazanych materiałów  

   w programie Word,

 •  dostawa do siedziby okręgu lub odbiór osobisty,
 •  termin realizacji zamówienia: do 30 stycznia 2024 r.:

- pierwsza partia do 10 grudnia 2023 r. - nakład 30 000 szt.

- druga partia do 15 stycznia 2024 r. - nakład 42 000 szt.

      - Zezwolenia okresowe 2250 szt. do 30 stycznia 2024 r.

Ofertę należy przesłać do dnia 18 września 2023 r. do godz. 15.00    e-mail: biuro@ompzw.pl

Pytania dotyczące oferty proszę kierować do Renaty Piotrowskiej-Frelik

załącznik:

Specyfikacja techniczna

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie z siedzibą przy ulicy Twardej 42 00-831 Warszawa zaprasza do złożenia ofert na dokonanie wyceny gruntów będących własnością Okręgu a znajdujących się w :

1. Miejscowości Mojtyny gm. Piecki pow. Mrągowo woj. Warmińsko – Mazurskie (pow.0,18  ha),

2. Miejscowości Mojtyny gm. Piecki pow. Mrągowo woj. Warmińsko – Mazurskie (pow. 1,42 ha),

3. Miejscowości  Pogorzelec gm. Pokrzywnica pow. Pułtuski woj. Mazowieckie (pow. 1,42 ha),

4.  Miejscowości  Pomocnia  gm. Pomiechówek pow. Nowodworski woj. Mazowieckie ( pow.2,3213 ha),

5.  Miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki gm. Nowy Dwór Mazowiecki pow. Nowodworski woj. Mazowieckie (pow. 0,18 ha)

oferty należy składać w terminie do 26 lipca 2023 na e-maila biuro@ompzw.pl

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej wykoszenia odcinka Kanału Żerańskiego w miejscowości Białołęka - Kobiałka

1. Długość odcina do wykoszenia bez wywożenia i grabienia wynosi około 1800 mb. o szerokości pasa około 15 mb. - łączna powierzchnia około 27 000 m2 (od lini brzegowej wody do drogi), odcinek Kanału od 7,1 km do 8,9 km po stronie Praskiej.

2. Po wykonanym koszeniu należy uprzątnąć i wywieźć śmieci.

3. Prace należy wykonać do dnia 16.07.2023 r.

4. Odbiór robót nastąpi do trzech dni po zakończeniu robót.

5. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

6. Termin złożenia oferty 26.06.2023 r. godz 12:00 pocztą elektroniczną na adres biuro@ompzw.pl lub osobiście w sekretariacie biura Okręgu na II piętrze  w Domu Wędkarza przy ul. Twarda 42 w Warszawie.

W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie wyżej okręślonych prac.

Zaproszenie do złożenia oferty

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie zwraca się  z zapytaniem dot. ceny usługi polegającej na zainstalowaniu nadajników GPS w 13  samochodach użytkowanych przez Biuro Okręgu oraz jednostki podległe. Planuje się zainstalowanie urządzeń w dwóch etapach: I etap – 7 aut i II etap – 6 aut. Oferty prosimy przesyłać do dnia 03.07.2023 roku na adres: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@ompzw.pl

Zaproszenie do złożenia oferty

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą przy ul. Twardej 42, 00 – 831 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót ziemno - melioracyjnych związanych z oczyszczeniem rowu opaskowego w naszym Ośrodku Zarybieniowy  w Halinowie, gm. Halinów.  

Zakres robót obejmuje oczyszczenie rowu opaskowego stawów hodowlanych na długości ok. 210m. Usytuowanie rowu przedstawia załączona mapka sytuacyjna, która stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Przewidziany termin realizacji – do 30.05.2023r

Oferta powinna zawierać cenę usługi oraz propozycję umowy lub inną formę zawarcia kontraktu.

Ofertę należy złożyć w biurze Okręgu w terminie do 05.05.br. mailem lub pisemnie.

Wybór oferenta nastąpi do 10.05.2022r

Informacji udziela Sp. ds. zarybieniowych P. Marcin Dobrowolski  tel. 794 155 705 lub 22 – 620 – 51 – 96 w. 104.

 

Remont pomieszczeń biurowych Biura Terenowego we Włocławku Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 15

Przedmiotem zadania jest kompleksowy remont budowlany dwóch pomieszczeń Biura Terenowego we Włocławku OMPZW w Warszawie, zlokalizowanego we Włocławku przy ul. Sienkiewicza 15.
Pomieszczenie nr 1 - korytarz o powierzchni 12 m2
pomieszczenie nr 2 - pokój działu Księgowości o powierzchni 14,5 m2.

W ramach remontu przewiduje się następujące prace:
1. zerwanie i usunięcie desek podłogowych w pomieszczeniu nr 2,
2. wyrównanie podłogi w pomieszczeniu nr 2 po zerwaniu desek,
3. rozłożenie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniu nr 2 ,
4. wykonanie posadzki w pomieszczeniu nr 2,
5. układanie gresu wraz z fugowaniem w pomieszczeniu nr 2,
6. montaż cokołów w pomieszczeniu nr 2,
7.szlifowanie, gruntowanie i szpachlowanie ścian w pomieszczeniu nr 1 i 2,
8. zabudowa rur C.O.,
9. gruntowanie i malowanie ścian w pomieszczeniach 1 i 2,
10. demontaż, przygotowanie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi szt.5,
11. demontaż i montaż grzejników w pomieszczeniu nr 1 i 2,
12. umeblowanie pomieszczenia nr 2 - zabudowa szafy, biurka, stolika i 2 szt. krzeseł wraz z demontażem mebli obecnie zamontowanych,
13. skucie płytek i cokołów, wyrównanie podłoża i ułożenie nowych płytek i cokołów w pomieszczeniu nr 2
14. zabudowa rur w pomieszczeniu nr 1
15. całościowa wymiana instalacji w pomieszczeniach nr 1 i 2 - przewody i punkty elektryczne - gniazdka, włączniki od szafy rozdzielczej poprzez sekretariat do pomieszczenia nr 1 i 2, w raz z wykonaniem elementów przejściowych / tymczasowych do kontynuacji remontu instalacji elektrycznej w dalszej części budynku.

Robocizna i materiały po stronie Wykonawcy.
Zagospodarowanie i utylizacja odpadów poremontowych p- po stronie Wykonawcy.
Konieczne taki zorganizowanie prac remontowych, aby umożliwić ciągłość pracy pracownikom Biura w pozostałych pomieszczeniach (nie podlegających remontowi) na kondygnacji "0" poprzez zagwarantowanie zasilania w energię elektryczną, wodę, Internet itd.

Możliwość wizytacji przedmiotu remontu, po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego (tel. 600 908 247)

Czas realizacji zamówienia - maksymalnie 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 maja 2023r.
Czas na składanie ofert: do dnia 14 kwietnia 2023r. pod adresem mailowym: biurowloclawek@ompzw.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2023/Sport

Okreg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na zaopatrzenie w puchary, statuetki, medale i dyplomy zawodów wędkarskich w roku 2023 (wykaz imprez wraz z informacją dotyczącą ilości oraz rodzaju wyróżnień w załączniku)

1. Oferta powinna spełniać następujące warunki

- Nr zapytania ofertowego - określić warunki płatności – termin płatności faktur przelewowych (7,14 lub 30 dni)

- określenie warunków dostępności na produkty ujęte w katalogu oraz okres oczekiwania na zamawiane produkty

- zawierać katalog produktów wraz z cenami

- określić koszt tabliczki i nadruku na puchary, statuetki i medale

- określić termin – sposób dostarczenia pucharów, statuetek medali i dyplomów - określić termin obowiązywania oferty

2. Zasady współpracy:

- treść nadruku na pucharach, statuetkach i medalach zgodnie z wytycznymi pracowników Biura Okręgu Mazowickiego PZW

- wybór pucharów, statuetek, medali i dyplomów dokonany zostanie osobiście przez pracownika Biura przed planowanymi zawodami wędkarskimi - dostawa pucharów, statuetek i medali na adres Okręg Mazowieckiego PZW na co najmniej 7 dni przed planowanymi zawodami wędkarskimi

 3. Uwagi końcowe

 - Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny - zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej

- Składający ofertę powinien dołączyć dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą (KRS)

Oferty można składać do dnia 20 marca 2023 r. do godz. 12.00 na adres Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie, ul. Twarda 42, 00 – 831 Warszawa  w formie papierowej w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta –Puchary, statuetki, medale i dyplomy – nie otwierać”

Bliższych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 48 22 620 50 83. Rozstrzygnięcie nastąpi do 14 dni po zakończeniu składania ofert.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi oferentami.

Wykaz imprez wraz z informacją dotyczącą liczby oraz rodzaju wyróżnień

I Zawody Spławikowe GPx Okręgu 01 kwietnia ( 30 pucharów, 80 dyplomów)

Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie Spławikowym wszystkie kat.  15-16 kwiecień ( 30 pucharów, 80 dyplomów i 30 medali)

Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie Spinningowym Teamów 06-07 maja ( 6 pucharów, 6 medali i 14 dyplomów)

I Zawody Muchowe GPx Okręgu 19-21 maja (6 pucharów i 9 medali )

I Zawody Gruntowe Feederowe GPx Okręgu 21 maja ( 6 pucharów i 28 dyplomów)

XII Towarzyskie Zawody Spławikowe o ”Puchar Prezesa Zarządu Okręgu” 27 maja ( 6 pucharów i 40 dyplomów)

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie Spinningowym Sen. Jun. 03-04 czerwca ( 6 pucharów, 6 medali i 14 dyplomów )

Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie Muchowym 07-11 czerwca ( 6 pucharów i 12 medali )

Okręgowy Dzień Dziecka 11 czerwca ( 9 pucharów i 24 dyplomy )

I Nizinne Zawody Muchowe GPx Okręgu 17 czerwca ( 3 puchary i 3 medale )

Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie Gruntowym – Feeder 17-18 czerwca ( 6 pucharów, 9 medali  i 28 dyplomów)

Okręgowa Olimpiada Młodzieży  24-25 czerwca (24 puchary i 50 dyplomów)

II Zawody Spławikowe GPx Okręgu 02 września ( 30 pucharów, 80 dyplomów)

Spławikowe Mistrzostwa Szkółek 03 września ( 15 pucharów, 15 medali i 35 dyplomów)

II Nizinne Zawody Muchowe GPx Okręgu 09 września ( 3 puchar i 3 medale

II Zawody Gruntowe - Feederowe GPx Okręgu 10 września ( 18 pucharów, i 54 dyplomy )

II Zawody Muchowe GPx Okręgu 15-17 września (6 pucharów i 9 medali )

Towarzyskie Zawody Sędziów 23 września ( 2 puchary )

I Zawody Spinningowe Teamów GPx Okręgu 30.09-01.10 (6 pucharów i 14 dyplomów)

III Zawody Muchowe GPx Okręgu 13-15 październik (6 pucharów i 9 medali )

Spinningowe GPx Polski Teamów 14-15 październik ( 6 pucharów i 14 dyplmów)

II Zawody Spinningowe Teamów GPx Okręgu 28-29 październik (12 pucharów i 28 dyplomów)

Halowe Towarzyskie Zawody Rzutowe 05 listopada ( 12 pucharów i 30 dyplomów )

IV Zawody Muchowe o Mistrzostwa Warszawy GPx Okręgu 10-12 listopad (7 pucharów i 9 medali )

 

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Twardej 42, 00 – 831 Warszawa sprzeda:

Samochód osobowy Jeep Cherokee 2,5 TSI , 5 osobowy
Rok produkcji – 1998
Przebieg – 434.000
Moc - 85kw
Skrzynia biegów - manualna
Napęd - 4x4

Stan techniczny jak na swój wiek i przebieg, dobry.
Silnik wymieniony w 2019 roku.
Samochód użytkowany był, do poruszania się po terenach leśnych i wiejskich drogach.
Ślady korozji oraz rdzy, wnętrze samochodu mocno wyeksploatowane.
Samochód do obejrzenia w Wierzbicy k/Serocka, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Cena – 12.000

Kontakt: 504 035 338

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Twardej 42, 00 – 831 Warszawa, zaprasza Firmy do złożenia oferty na wykonanie robót związanych z remontem i naprawą grobli stawowych, gmina Zatory, miejscowość Stawinoga.

Do naprawy oraz odtworzenia przewidziany jest odcinek około 1000 metrów bieżących grobli stawowych. Prace należy zakończyć przed 15.03.2023 r.

Wszelkich informacji udziela Specjalista ds.inwestycji i remontów mgr inż. Andrzej Jończyk tel. 507010441; lub 226205196 w. 110; e-mail inwestycje@ompzw.pl

Termin złożenia ofert 24.02.2023r. godz. 12:00 pocztą elektroniczna na adres biuro@ompzw.pl lub osobiście w sekretariacie biura Okręgu na II piętrze w Domu Wędkarza przy ul. Twardej 42 w Warszawie.

W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie wyżej określonych prac.

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kierujemy do Państwa zapytanie o możliwość zakupu i cenę materiału zarybieniowego według specyfikacji znajdującej się w załączniku nr 1. Zapraszamy do złożenia swojej oferty w formie pisemnej w terminie do 17 lutego 2023 roku, poprzez wypełnienie, podpisanie i odesłanie załączonej Tabeli na adres:

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, ul. Twarda 42, 00 – 831 Warszawa. Po wpłynięciu ofert przeprowadzone zostanie komisyjne postępowanie konkursowe, które wyłoni najkorzystniejsze dla Okręgu Mazowieckiego oferty.

Elementami podlegającymi ocenie oprócz deklarowanej ceny będą: odległość od docelowych miejsc zarybień, deklarowana ilość materiału, termin odbioru, możliwość transportu, dywersyfikacja dostaw. O wynikach przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaniecie Państwo powiadomieni pisemnie i telefonicznie w terminie do 28 lutego 2023 roku.

            Uwagi dotyczące zakupowanego materiału:

 1. Materiał musi pochodzić z obszarów, w których nie stwierdzono ponadnormatywnej śmiertelności i posiadać stosowne wyniki badań i poświadczenia zdrowotności.
 2. Deklarowana ilość materiału w transporcie (potwierdzona stosownym dokumentem – magazyn wyda, faktura zakupu oraz list przewozowy) musi być zgodny ze stanem rzeczywistym. Jeżeli w transporcie występują różne ilości sztuk w poszczególnych workach – musza one być opisane w klarowny sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń. To samo dotyczy ilości ryb transportowanych w poszczególnych basenach.
 3. Materiał dostarczany na umówione miejsce będzie kontrolowany pod względem jakościowym i ilościowym.

Załącznik nr 1.

Deklaracja sprzedaży materiału zarybieniowego

                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą przy ul. Twardej 42, 00 – 831 Warszawa, zaprasza Firmy do złożenia oferty na przygotowanie do druku, wydrukowanie, numerowanie oraz zapakowanie w pudełka kartonowe „Zezwoleń na amatorski połów ryb wędką wraz z Rejestrem amatorskiego połowu ryb” zgodnie ze specyfikacją i wskazówkami Zamawiającego.

Zamawiający

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie,

ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- przygotowanie do druku oraz wydrukowanie „Zezwoleń na amatorski połów ryb wędką”:

  rocznych, okresowych dla zrzeszonych i okresowych dla niezrzeszonych,

- numerowanie okładki,

- rejestr amatorskiego połowu ryb – harmonijka z perforacją

- przygotowanie pudełek kartonowych na Zezwolenia,

- pakowanie Zezwoleń po 100 szt. wg. kolejności numeru do pudełek kartonowych.

Szczegóły realizacji

 • przygotowanie projektu Zezwolenia wraz z rejestrem połowu na amatorski połów ryb, zgodnie ze specyfikacją i wskazówkami Zamawiającego na podstawie przekazanych materiałów w programie Word,
 • dostawa do siedziby okręgu lub odbiór osobisty,
 • termin realizacji zamówienia: do 30 stycznia 2023 r.:

- pierwsza partia do 15 grudnia 2022 r. nakład 30 000 szt.

- druga partia do 30 stycznia 2023 r. nakład 51 000 szt.

- zezwolenia okresowe 2250 szt. do 30 stycznia 2023 r.

Specyfikacja techniczna

1. Zezwolenie roczne:

- format 8x10 cm

- środek: offset 80 g

- tekst – 38 stron, mapy – 8-10 stron

- rejestr połowu dołączony do środka zezwolenia - harmonijka z perforacją

- okładka biała – 4 strony – karton jednostronny 200-250 g

- okładka NUMEROWANA WA od 00001

- oprawa – szycie zeszytowe na 1 zszywkę

- nakład 81 000 (zezwolenia roczne białe)

2. Zezwolenia okresowe dla zrzeszonych:

- format 8x10 cm

- środek: offset 80 g

- tekst – 38 stron, mapy – 8-10 stron

- rejestr połowu dołączony do środka zezwolenia - harmonijka z perforacją

- okładka kolorowa – 4 strony

- okładka NUMEROWANA WA/O od 00001

- oprawa – szycie zeszytowe na 1 zszywkę

- nakład 900 szt.

3. Zezwolenia okresowe dla niezrzeszonych:

- format 8x10 cm

- środek: offset 80 g

- tekst – 38 stron, mapy – 8-10 stron

- rejestr połowu dołączony do środka zezwolenia - harmonijka z perforacją

- okładka kolorowa – 4 strony

- okładka NUMEROWANA WA/O od 00001

- oprawa – szycie zeszytowe na 1 zszywkę

- nakład 1350 szt.

- Zezwolenie pakowane w pudełka po 100 szt wg numeracji

- pudełka sztywne z kartonu falistego

Ofertę należy przesłać do dnia 30 września 2022 r. do godz. 15.00

Pytania dotyczące oferty proszę kierować do Renatay Piotrowskiej-Frelik

e-mail: biuro@ompzw.pl

                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą przy ul. Twardej 42, 00 – 831 Warszawa, zaprasza Firmy do złożenia oferty na wykonanie robót związanych z przebudową płuczki do odpijania ryb na działce oznaczonej w ewidencji gruntów umerem 742/265, obręb Zatory, gmina Zatory , miejscowość Stawinoga.

Aktualnie na działce znajduje się stara płuczka do odpijania ryb. Płuczka ta nie nadaje się do dalszego użytkowania. Nie funkcjonują prawidłowo zamknięcia szandorowe, w dnie i na ścianach płuczki występują pęknięcia i wżery. Nowa płuczka będzie zlokalizowana dokładnie w miejscu starej, istniejącej płuczki oraz wykonana na wzór starej, zachowując wszystkie parametry gabarytowe, wymiary w planie i wysokości, ilości wewnętrznych przegród i ich wymiary. Zaprojektowano nową płuczkę w technologii żelbetowej, monolitycznej. Cała płuczka podzielona będzie na 3 oddylatowane od siebie segmenty.

Rysunek techniczno-budowlany nowej płuczki oraz przedmiary robót – w załączeniu.

Dostęp do pełnej dokumentacji projektowej w biurze OM PZW (W-wa, ul. Twarda 42).

Oczekujemy więc na oferty zawierające:

 1. wycenę robót,
 2. warunki płatności,
 3. termin wykonania,
 4. okres gwarancji
 5. formę zawarcia kontraktu.

Ofertę oceni Komisja przetargowa Okręgu przyjmując wartości punktowe od 0 do 10 za kryteria wymienione w ww. punktach.

Termin złożenia ofert w formie listowej lub elektronicznej - 20.09.2022 r.

Decyduje data złożenia dokumentów w sekretariacie biura.

Informacji udziela Specjalista. ds. inwestycji i remontów mgr inż. Andrzej JOŃCZYK  tel.  50 – 70 – 10 – 441; lub  22 – 620 – 51 – 96 w. 110;  e-mail inwestycje@ompzw.pl

załączniki:

Zaproszenie do złożenia ofert

                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie  prosi o przedstawienie ofert dotyczącej wykoszenia odcinka Kanału Żerańskiego w miejscowości Białołęka - Kobiałka

1. Długość odcina do wykoszenia bez wywożenia i grabienia wynosi około 1800 mb. o szerokości pasa około 15 mb. - łączna powierzchnia około 27 000 m2 (od lini brzegowej wody do drogi), odcinek Kanału od 7,1 km do 8,9 km po stronie Praskiej

2. Po wykonanym koszeniu należy uprzątnąć i wywieźć śmieci

3. Prace należy wykonać do dnia 04.09.2022 r.

4. Odbiór robót nastąpi do trzech dni po zakończeniu robót.

5. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

6. Termin złożenia oferty 26.08.2022 r. godz 12:00 pocztą elektroniczną na adres biuro@ompzw.pl lub osobiście w sekretariacie biura Okręgu na II piętrze  w Domu Wędkarza przy ul. Twarda 42 w Warszawie.

W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie wyżej okręślonych prac.