RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:
 

 1. Administratorem danych osobowych jest Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą:  ul. Twarda 42, 00-001 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Twarda 42, 00-001 Warszawa lub drogą mailową: biuro@ompzw.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu. 
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

pliki do pobrania:

Księga klauzul

Dla wolontariuszy, praktykantów, stażystów

B.1. Obowiązek informacyjny – wolontariusz niepełnoletni – dajemy opiekunom prawnym wolontariusza w momencie zawierania umowy

B.2. Obowiązek informacyjny – wolontariusz pełnoletni – dajemy wolontariuszowi w momencie zawierania umowy

B.3. Obowiązek informacyjny – staż – dajemy do podpisania stażystom przy podpisaniu umowy;

B.4. Obowiązek informacyjny – praktyki niepłatne – dajemy do podpisania praktykantom przy podpisaniu porozumienia o odbyciu praktyk;

Strony www, e-maile

C.1. Obowiązek informacyjny – kontakty służbowe – umieszczamy na stronie www;

C.2. Obowiązek informacyjny – Faktury – umieszczamy przy każdej fakturze lub na stronie internetowej a na fakturze dajemy odniesienie „Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www…”;

C.3. Obowiązek informacyjny – strona internetowa – umieszczamy na stronie www;

C.4. Stopka e-mail – do zamieszczenia w stopce służbowych adresów e-mail.

Różne

D.1. Obowiązek informacyjny – członkowie władz – należy dać do podpisania osobom, które zasiadają we władzach statutowych

D.2. Obowiązek informacyjny – rejestr beneficjentów rzeczywistych - dajemy do podpisania osobom, które zgłaszamy do Rejestru np. członkowie zarządu

D.3. Obowiązek informacyjny – deklaracja członkowska – osoba pełnoletnia

D.4. Obowiązek informacyjny – deklaracja członkowska – osoba niepełnoletnia

D.5. Obowiązek informacyjny – darczyńcy – do wywieszenia na stronie, jeśli są darczyńcy

D.6. Obowiązek informacyjny – newsletter – do zamieszczenia na stronie

D.7. Obowiązek informacyjny – do karty ewidencyjnej wędkarza

D.8. Obowiązek informacyjny – wizerunek pełnoletnia osoba,

D.9. Obowiązek informacyjny – wizerunek niepełnoletnia osoba

D.10. Obowiązek informacyjny – monitoring krótki – do wywieszenia w miejscach ogólnodostępnych i widocznych (m.in. na tablicy informacyjnej, przy wejściach)

D.11. Obowiązek informacyjny – monitoring długi – do wglądu dla osób zainteresowanych (może być przechowywany w portierni)

D.12. Obowiązek informacyjny – zawody wędkarskie uczestnik pełnoletni – dajemy do podpisania uczestnikom pełnoletnim

D.13. Obowiązek informacyjny – zawody wędkarskie uczestnik niepełnoletni – dajemy do podpisania opiekunom prawnym osoby niepełnoletniej

D.14. Obowiązek informacyjny – karta wędkarska – dodajemy do wniosku/karty egzaminacyjnej

D.15. Obowiązek informacyjny – komisja egzaminacyjna – dajemy do podpisania członkom komisji egzaminacyjnych

D.16. Obowiązek informacyjny – wniosek dla kandydata na sędziego – dodajemy do formularza.