RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@ompzw.pl  .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na potrzeby kontaktu z Administratorem.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia korespondencji, bądź dłużej, w przypadku nawiązania współpracy.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

pliki do pobrania:

Polityki ochrony danych osobowych

Analiza ryzyka

Karta Ewidencyjna Wędkarza

Upoważnienie wzór

Obowiązek do wywieszenia w kole

Obowiązek informacyjny - monitoring

Oświadczenie o zachowaniu poufności i zapoznaniu się z przepisami

Obowiązek informacyjny dla uczestników zawodów wędkarskich w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wizerunku - dot. członków z innego Okręgu PZW

Obowiązek informacyjny - dot. członków z innego Okręgu PZW

Obowiązek informacyjny - dot. egzaminu na kartę wędkarską w związku z przetwarzaniem danych osobowych