Cel operacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
(PO Ryby 2014-2020)


Cel operacji: zapewnienie skuteczności działań Społecznej i Etatowej Straży Rybackiej
przeciwdziałających, zapobiegających a przede wszystkich udaremniających
kłusownictwo poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.


Efekty operacji:
- Wzrost liczby działań Straży Rybackiej/rok – 20.
- Ilość rybaków stosujących nieselektywne techniki połowu – 16.
- Liczba operacji dot. ochrony wód i ryb – 1.
Tytuł operacji: zakup samochodu terenowego, łodzi z silnikami oraz sprzętu niezbędnego
do walki z kłusownictwem dla etatowej i społecznej straży rybackiej.


Poziom dofinansowania: 63%
Kwota dofinansowania: 299 320,00 zł
Całkowita wartość projektu: 584 955,00 zł


Beneficjent: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie