Cel opreracji agregat, Wierzbica

Beneficjent: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Tytuł operacji: dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem w Ośrodku Rybackim w Wierzbicy gmina Serock.

Cel operacji: rozwój łańcucha dostaw produktów rybnych na rynek lokalny do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną w szczególności poprzez zapewnienie jego trwałego funkcjonowania dzięki zakupowi i montażu zespołu prądotwórczego w miejscowości Wierzbica oraz utrzymanie jednego miejsca pracy w okresie trwałości operacji.

Poziom dofinansowania: 50 %

Kwota dofinansowania: 39 562 zł

Całkowita wartość projektu: 107 228 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
(PO Ryby 2014-2020)