Cel opreracji Wierzbica

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
(PO Ryby 2014-2020)

Cel operacji: udostępnienie obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na obszarze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez LGD Zalewu Zegrzyńskiego po zakończeniu realizacji operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną oraz utrzymanie jednego miejsca pracy do zakończenia realizacji operacji.

Efekty operacji:

Poziom dofinansowania: 85%

Kwota dofinansowania: 285 243,00 zł

Całkowita wartość projektu: 414 426,90 zł

Tytuł operacji: wykonanie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Wierzbica.

Beneficjent: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie