Udostępnienie aplikacji e-learningowej do prowadzenia szkoleń zawodowych pozwalających na uczenie się przez całe życie

Cel operacji (efekty operacji): Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie.

Beneficjent: Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Koszty całkowite: 672 741,52 zł, Koszty kwalifikowalne 629 741,51 zł

Kwota pomocy: 467 093,00 zł,

Poziom dofinansowania: do 90%

Kwota z EFMR: 350 319,75 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.