Co się wydarzyło nad jeziorem Ostrowąs (Plebanka) - czyli dlaczego i w jaki sposób prowadzimy inwentaryzacje stanu ichtiofauny użytkowanych wód

Co się wydarzyło nad jeziorem Ostrowąs (Plebanka) - czyli dlaczego i w jaki sposób prowadzimy  inwentaryzacje stanu ichtiofauny użytkowanych wód

 

Jednym ze statutowych celów związku jest nabywanie i użytkowanie wód i prowadzenie w nich racjonalnej gospodarki wędkarskiej i rybackiej (Rozdział II, §7 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego). Wiedza na temat struktury ichtiofauny występującej w użytkowanych zbiornikach jest niezbędna w celu określenia ich stanu i zmian zachodzących w ekosystemach. Pozwala  ona stwierdzić, czy prowadzone działania gospodarcze przynoszą zamierzony efekty, czy też należy poddać je korekcie.

 Podstawowym narzędziem służącym określeniu struktury ichtiofauny jest jej inwentaryzacja przeprowadzana zgodnie z opracowaną metodyką opierającą się na podstawach naukowych. W przypadku wód płynących inwentaryzacje przeprowadza się za pomocą elektrycznych atestowanych narzędzi połowowych zgodnie z Polską Normą PN-ER 14011. W wodach stojących prowadzi się ją specjalistycznymi sieciami wystawianymi w toni wodnej (wontony pelagiczne) i przy dnie (wontony denne) o oczkach w panelach od 5 do 55 mm (12 różnych oczek) tzw. „zestawy nordyckie” – norma NEN-EN 14757. Okręg stosuje uproszczony monitoring gospodarczy  opierający się na wystawianiu zestawów panelowych (7 sieci w panelu , oczka od 25 do 70 mm) tzw. „metoda panelowa”,  jest o wiele prostsza w przeprowadzeniu i nie szkodzi stadiom młodocianym ryb. O ile przy elektropołowach ryby nadają się do wypuszczenia z powrotem do środowiska,  to ryby  z sieci  do wypuszczenia się nie nadają (większa część  nie żyje, a jeszcze żywe po ich wyplątaniu, zważeniu i zmierzeniu w przypadku ich uwolnienia „uśnie” w środowisku).

Przeprowadzane przez Okręg inwentaryzacje  są w pełni transparentne. Każdorazowo przed ich rozpoczęciem pracownicy Okręgu powiadamiają Zarząd Koła opiekujący się daną wodą o planowanych połowach. Bardzo często przeprowadza się je również na wniosek Kół, które są zaniepokojone stanem ichtiofauny danej wody i oczekują działań służących jej poprawie.  Inwentaryzacje prowadzone są  w obecności przedstawicieli koła. Ryby złowione z wód stojących nie będących w pobliżu OR Wierzbica czy ZR Janowo (ośrodki PZW posiadają chłodnie i mogą przyjąć ryby na magazyn) są przekazywane członkom koła biorącym udział w odłowach. Z każdej inwentaryzacji sporządzane są  raporty, które przedstawiają szczegółowo uzyskane wyniki. Są one podstawą sporządzenia rzetelnych operatów rybackich opierających się na solidnych, naukowo popartych danych. Operaty  realizowane są przez okres 10 lat. W tym czasie badanie stanu ichtiofauny powinno zostać przeprowadzone co najmniej dwukrotnie.