Z prac Zarządu Okręgu – listopad 2015

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW na posiedzeniu, które odbyło się 16 listopada 2015 r.

w Warszawie, zatwierdził następujące uchwały:

- w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w 2016 roku;

Wzrost składki okręgowej o 7 zł w stosunku do roku poprzedniego został podyktowany planowanymi i realizowanymi przez Zarząd Okręgu zadaniami i inwestycjami z udziałem funduszy unijnych, pozyskanych w związku z przystąpieniem Okręgu do programów Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Grupy Rybackiej i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach tych programów w roku 2016 będą realizowane m.in.: budowa wylęgarni z podchowalnią ryb w Janowie, dokończenie budowy Centrum Szkolenia Młodzieży w Serocku, zakup 4 łodzi patrolowych dla strażników SSR oraz specjalistycznego samochodu do transportu ryb.

- w sprawie zatwierdzenie ramowych tematów na spotkania prezesów, skarbników

i przewodniczących Komisji Rewizyjnych Kół;

- w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzania walnych zgromadzeń

sprawozdawczych członków kół za 2015 rok";

- w sprawie przyjęcia założeń do opracowania preliminarza budżetowego w Kół

Okręgu Mazowieckiego na 2016 r.;

- w sprawie porozumień międzyokręgowych na 2016 r.

- w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania finansowego Okręgu

Mazowieckiego za 2015 r.

- w sprawie zmian w „Regulaminie pracy Komisji Ekonomiczno-Finansowej Okręgu

Mazowieckiego PZW".

- w sprawie przyjęcia „Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników

Polskiego Związku Wędkarskiego"

- w sprawie przyznania licencji sędziowskich;

- w sprawie diet dla członków PZW pełniących funkcje społeczne we władzach

i organach statutowych Okręgu Mazowieckiego PZW;

- w sprawie powołania kadry Okręgu Mazowieckiego PZW w dyscyplinach

wędkarskich na 2016 r.

załącznik:

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW z 16.11.2015 r. 

Rzecznik prasowy OM PZW