Z prac Zarządu Okręgu (luty 2012r.)

W lutym 2012 r. Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW zatwierdził bilans Okręgu za rok 2011 oraz preliminarz budżetowy na rok 2012 , a także szereg uchwał, m.in.:

 • w sprawie utworzenia oznakowanego zimowiska ryb na rz. Brok od 1 stycznia 2013 r. w miejscowości Czyżew (pow. wysokomazowiecki). Czas trwania zimowiska wyznaczono na okres od 1 listopada do 31 marca każdego roku.
 • Na skutek złożenia rezygnacji odwołuje się: Kol. T. Potasińskiego z funkcji z-cy kapitana sportowego Okręgu i przewodniczącego Kolegium Sędziowskiego; Kol. Macieja Fabisiaka z funkcji przewodniczącego dyscypliny spławikowej. Na podstawie § 46 p. 10 Statutu PZW oraz na wniosek Kapitanatu Sportowego Okręgu powołuje się: Kol. S. Matyję na przewodniczącego Kolegium Sędziowskiego i Kol. P. Kryszczaka na przewodniczącego dyscypliny spławikowej
 • Na wniosek Koła nr 76 przy Polskim Związku Głuchych, Prezydium ZO nadało medal „Za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej" Kol. Andrzejowi Marciniakowi, który przez wiele lat pełnił funkcję skarbnika w kole.
 • Zatwierdzono zmiany składów osobowych w Komisjach Egzaminacyjnych Kół: K-1 Warszawa Śródmieście, K-13 Legionowo, K-16 Otwock, K-28 Warszawa Ursynów, K-41 WRD Komendy Stołecznej Policji, K-42 Czyżew, K-54 SUM Wyszogród, K-58 PLL LOT i K-90 EC Kawęczyn.
 • Na podstawie Uchwały Koła Nr 62 „RAWAR" i Uchwały Koła Nr 7 Warszawa Ochota Zarząd Okręgu Maz. PZW likwiduje Koło Nr 62 „RAWAR" i wyraża zgodę na przejście jako sekcji "RAWAR" do Koła Nr 7 Warszawa Ochota.
 • Na wniosek Koła Nr 7 Warszawa Ochota i Koła Nr 9 Błonie, Koła 13 Legionowo Zarząd Okręgu Maz. PZW przyznaje odznakę "Wzorowy Młody Wędkarz" następującym członkom uczestnikom: Koło Nr 9 Błonie - Paulina Wieczorek, Maria Bogucka, Dominik Przybysz, Patryk Sapigórski, Michał Sapigórski, Wojciech Binio, Łukasz Szmytkowski, Stanisław Glinka; Koło Nr 7 Warszawa Ochota - Wiktor Maldan, Dawid Łabędź, Michał Piotrowski, Artur Prokopowicz; Koło Nr 13 Legionowo - Filip Konopka.
 • Na podstawie § 46, pkt. 15 Statutu PZW, ZO postanawia skierować do Zarządu Województwa Mazowieckiego wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia obrębu ochronnego. Okręg Mazowiecki. Podstawa prawna: Art. 15 ust. 2 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66. poz. 750; z późniejszymi zmianami). Opis obrębu ochronnego: obręb ochronny „Most Siekierkowski" - „ odcinek Wisły: od wejścia do portu przystani PTTK z biegiem rzeki do Mostu Siekierkowskiego - całe koryto rzeki i oba jej brzegi wraz z portem piaskarni, z wyłączeniem portu przystani PZW „Sum". Obręb czasowy: obwiązujący rokrocznie od 15 października do 31 marca.

Uzasadnienie: na tym odcinku Wisły znajduje się rów wyrobiskowy (powstały w wyniku pozyskiwania kruszywa z dna rzecznego), w którym rokrocznie gromadzą się liczne stada ryb celem bezpiecznego przezimowania. Od kilku lat od późnej jesieni aż do wiosny w tym miejscu obserwuje się proceder kłusownictwa („szarpanie"; zahaczanie poza obrębem pyska). Powstałe w tych okolicznościach straty w ichtiofaunie (zarówno  ilościowe, jak i jakościowe) stanowią istotne zagrożenie dla lokalnych stad podstawowych cennych gatunków ryb. Inne formy ochrony (m.in. ograniczenia regulaminowe) są bezsilne wobec tej presji kłusowniczej, gdzie zahaczanie boczne jest realizowane z użyciem typowych, legalnych zestawów wędkarskich. Występowanie procederu kłusowniczego potwierdzają obserwacje funkcjonariuszy służb porządku publicznego, a także warszawscy wędkarze. Zarząd Okręgu Mazowieckiego otrzymał w tej sprawie oficjalną petycję ze strony członków naszego Związku. Ustanowienie wnioskowanego obrębu ochronnego jest niezbędne, aby zapobiec stratom środowiskowym i szerzeniu się społecznie niepożądanych zjawisk.

 • Na wniosek Koła Nr 80 Łomża, Zarząd Okręgu nadaje medal „Za działalność dla Mazowieckiego Wędkarstwa" panu Jackowi Piorunkowi, członkowi Zarządu Województwa Podlaskiego.
 • Na wniosek Koła Nr 6 Warszawa Wola, Zarząd Okręgu Maz. PZW wyraża zgodę na wystąpienie do Zarządu Głównego PZW w sprawie wykonania sztandaru dla Koła Nr 6 Warszawa Wola.
 • Na wniosek grupy inicjatywnej udziela się zgodę na utworzenie Koła PZW Nr 57. Warunkiem kontynuacji działalności koła jest uzyskanie do 31 grudnia 2013 r. stanu członków min. 200. Zebranie założycielsko - wyborcze odbędzie się do 31 marca 2012 r. przy obligatoryjnym udziale przedstawiciela Zarządu Okręgu Maz. Teren działania oraz nazwa koła zastaną uchwalone po przeprowadzeniu zebrania założycielsko - wyborczego koła.
 • Na wniosek Koła Środowiskowego Nr 39, Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW wyraża zgodę na zmianę nazwy koła z dotychczasowej: „Koło Środowiskowe Nr 39" przy JW. 3688 na „Koło Nr 39 Warszawa - Białołęka".
 • Na wniosek Okręgowej Kapituły Odznaczenia Zarząd Okręgu Maz. PZW przyznaje Kol. Wiesławowi Załęskiemu z Koła PZW Nr 73 Odrodzenie, odznaczenie - „Zasłużony Sędzia Okręgu Mazowieckiego PZW".
 • Na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego Zarząd Okręgu Maz. PZW odwołuje Kol. T. Mikołajuka z funkcji przewodniczącego dyscypliny muchowej i jednocześnie powołuje na tę funkcję Kol. Marka Kocielskiego.