Z prac Zarządu Okręgu – październik 2019

W Domu Wędkarza w Warszawie 28 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński. Zarząd Okręgu podjął na tym posiedzeniu uchwały, które dot.:

 • wzorów zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie w 2020 r.;
 • ustanowienia warunków do zawarcia porozumień międzyokręgowych na rok 2020;
 • przyjęcia „Zasad przeprowadzania walnych zgromadzeń sprawozdawczych członków koła w 2020 roku”;
 • przyjęcia założeń do opracowania preliminarza budżetowego w kołach na 2020 r.;
 • przyjęcia „Zasad gospodarki finansowej Kół PZW”;
 • zatwierdzenia ramowych tematów na spotkania prezesów i skarbników kół;
 • uzupełnienia składu delegatów Okręgu Maz. w związku z wygaśnięciem mandatu delegata na XXXI Krajowy Zjazd Delegatów PZW Kol. M. Roszkiewicza;
 • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania finansowego Okręgu za rok 2019 oraz 2020;
 • wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • przyznania licencji sędziowskich;
 • nadania tytułu „Sędzia Honorowy PZW Dyscyplin Wędkarskich”;
 • wystąpienia do starosty Powiatu Otwockiego o powołanie komendanta powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Otwocku;
 • anulowania Uchwały 89/2019 Prezydium ZO Maz. PZW z 18 marca 2019 r., zatwierdzonej Uchwałą nr 113/Z.O./2019 przez Zarząd Okręgu 27 maja 2019 r. w sprawie wstrzymania wydawania znaków wędkarskich i zezwoleń Kołu nr 100 BISTYP;
 • zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW dot.:
 1. Negocjacji z okręgami  PZW w zakresie realizacji celów statutowych Związku.
 2. Zgody na organizację Mistrzostw Świata Juniorów w Wędkarstwie Rzutowym przez Koło nr 9 w Błoniu w dniach: 16-19 lipca 2020 r. na Stadionie Miejskim im. Józefa Piłsudskiego w Błoniu.

- Uchwały Zarządu Okręgu MAZ. PZW z 28 października 2019 r.