Z prac Zarządu Okręgu (październik, listopad 2012r.)

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW na posiedzeniach 15 października oraz 5 listopada 2012 r. przyjął szereg uchwał i zatwierdził uchwały Prezydium ZO. Oto ważniejsze z nich:

• w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w 2013 r.;

WARUNKI ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB,WYSOKOŚĆ SKŁADEK I ULG ORAZ ZASADY WĘDKOWANIA W WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW W 2013 ROKU

• porozumień międzyokręgowych na 2013 r. z okręgami: Białystok, Biała Podlaska, Ciechanów, Siedlce, Radom, Skierniewice i Łódź (szczegóły porozumień przedstawimy jeszcze w listopadzie br.);

• tematyki spotkań z prezesmi, skarbnikami i przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych kół;

• zatwierdzenia „Ordynacji Wyborczej do Władz i Organów Kół" w kampanii sprawozdawczo-wyborczej na kadencję 2013 - 2016.;

• zatwierdzenia „Zasad Przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych Członków Kół w 2013 r.";

• zatwierdzenia „Założeń do Preliminarza Budżetowego Kół na 2013 r.";
przekazania schroniska „Kolejarz" w administrowanie Kołu nr 24 Pomiechówek;

• zatwierdzenia cennika na materiał zarybieniowy - jesień 2012, produkowany w ośrodkach własnych (Halinów, Zatory i Wilamowo);
• ubezpieczenia mienia Okręgu od ognia i kradzieży;

• zatwierdzenia nazwy i siedziby Koła nr 57. Koło otrzymało nazwę „Wisła, a jego siedziba, za zgodą Ministerstwa Gospodarki, będzie mieściła się w Ministerstwie przy pl. Trzech Krzyży w Warszawie;

• w sprawie wniosku do Zarządu Województwa Mazowieckiego o wprowadzenie częściowego zakazu amatorskiego połowu ryb w rejonie Elektrowni Ostrołęka (obwód rybacki rzeki Narew nr 6);

• w sprawie wsparcia finansowego dla Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie na rzecz wspólnych działań w ochronie wód. Dofinasowanie w kwocie 6 000 zł.