Zapytanie ofertowe

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą przy ul. Twardej 42, 00 – 831 Warszawa, zaprasza Firmy do złożenia oferty na wykonanie robót związanych z przebudową płuczki do odpijania ryb na działce oznaczonej w ewidencji gruntów umerem 742/265, obręb Zatory, gmina Zatory , miejscowość Stawinoga.

Aktualnie na działce znajduje się stara płuczka do odpijania ryb. Płuczka ta nie nadaje się do dalszego użytkowania. Nie funkcjonują prawidłowo zamknięcia szandorowe, w dnie i na ścianach płuczki występują pęknięcia i wżery. Nowa płuczka będzie zlokalizowana dokładnie w miejscu starej, istniejącej płuczki oraz wykonana na wzór starej, zachowując wszystkie parametry gabarytowe, wymiary w planie i wysokości, ilości wewnętrznych przegród i ich wymiary. Zaprojektowano nową płuczkę w technologii żelbetowej, monolitycznej. Cała płuczka podzielona będzie na 3 oddylatowane od siebie segmenty.

Rysunek techniczno-budowlany nowej płuczki oraz przedmiary robót – w załączeniu.

Dostęp do pełnej dokumentacji projektowej w biurze OM PZW (W-wa, ul. Twarda 42).

Oczekujemy więc na oferty zawierające:

  1. wycenę robót,
  2. warunki płatności,
  3. termin wykonania,
  4. okres gwarancji
  5. formę zawarcia kontraktu.

Ofertę oceni Komisja przetargowa Okręgu przyjmując wartości punktowe od 0 do 10 za kryteria wymienione w ww. punktach.

Termin złożenia ofert w formie listowej lub elektronicznej - 20.09.2022 r.

Decyduje data złożenia dokumentów w sekretariacie biura.

Informacji udziela Specjalista. ds. inwestycji i remontów mgr inż. Andrzej JOŃCZYK  tel.  50 – 70 – 10 – 441; lub  22 – 620 – 51 – 96 w. 110;  e-mail inwestycje@ompzw.pl

załączniki:

Zaproszenie do złożenia ofert