Zrzut ścieków do warszawskiej Wisły

      Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dużym zaniepokojeniem przyjął informację o kolejnej awarii kolektorów dostarczających ścieki do oczyszczalni Czajka. Jest to najpoważniejsze zakłócenie użytkowania obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 3, z jakim Okręg spotkał się w bieżącym roku. Obszar emisji ścieków jest monitorowany przez służby podległe Okręgowi oraz z nim współpracujące.

Z dostępnych Zarządowi informacji wynika, że najważniejsze instytucje administracji krajowej prowadzą działania w tej sprawie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jako organ pełniący uprawnienia właścicielskie (w imieniu Skarbu Państwa) wydało komunikat ostrzegawczy do wszystkich użytkowników wód. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie i Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobierają próbki wody do badań fizyko-chemicznych. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zlecił  Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym: w m. st. Warszawie, Powiecie Warszawskim-Zachodnim, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Płocku, Płońsku  i Sochaczewie monitorowanie jakości wody pitnej i jakości wody w kąpieliskach.

Zarząd Okręgu analizuje dane na temat wielkości obciążeń biogenami i możliwe  skutki ich oddziaływania. Jest gromadzona dokumentacja, która może być podstawą do występowania o odszkodowania i zwrot kosztów zarybień odtworzeniowych.  Mając powyższe na uwadze Okręg prosi o nadsyłanie zdjęć śniętych ryb wraz z krótkimi adnotacjami dotyczącymi miejsca i czasu stwierdzenia obecności tych ryb. Dotyczy to przede wszystkim przypadków występujących  na odcinku od Warszawy do Nowego Dworu Mazowieckiego.

Wzdłuż lewego brzegu, na odcinku pierwszych 5 – 7 kilometrów od kolektora możliwe jest miejscowe podwyższenie liczebności bakterii charakterystycznych dla ścieków bytowych. W przypadku dokonywania połowu w tym obszarze, zasadne jest zachowanie ostrożności i niezabieranie ryb. 

Wędkarze łowiący poniżej Warszawy są zobowiązani do śledzenia komunikatów wydawanych przez uprawnione służby państwowe. Zarząd Okręgu prosi o racjonalnie, odpowiedzialnie dostosowywanie swojej wędkarskiej aktywności do aktualnych zagrożeń.

Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego  PZW w Warszawie