Składki na rok 2014!

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW, 4 listopada 2013 r., zostały przyjęte uchwały w sprawie „Warunków zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w roku  2014 (więcej)

Zarząd ponadto zatwierdził:

– ramową tematykę spotkań prezesów, skarbników i przewodniczących komisji rewizyjnych kół. Teriminy spotkań zostaną podane w oddzielnym komunikacie (więcej);

– zasady rozprowadzania składek oraz zezwoleń na wędkowanie przez jednostki organizacyjne Okręgu; (więcej).

– założenia do preliminarza budżetowego kół na 2014 r.;

– zasady przeprowadzania walnych zgromadzeń sprawozdawczych członków kół za rok 2013, które odbędą się w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.

 Zarząd Okręgu zatwierdził porozumienie z Okręgiem PZW w Ciechanowie o wzajemnym honorowaniu składek okręgowych na zagospodarowanie i ochronę wód w roku 2014.

W związku z podjęciem przez Zarząd Główny PZW uchwały (nr 229 z 5.10.2013 r.) o połączeniu z dniem 1 stycznia 2014 r. Okręgów Mazowieckiego i Płocko-Włocławskiego PZW – Zarząd Okręgu Mazowieckiego przyjął zasady działania obu okręgów w okresie przejściowym do 31 grudnia 2013 r.

Przypomnijmy, że zgodnie uchwałą nr 229 ZG PZW, Okręg Płocko-Włocławski  1 stycznia 2014 r. zakończy swoją działalność organizacyjną jako jednostka terenowa PZW, a działające w jego strukturach koła i kluby sportowe zostaną włączone do Okręgu Mazowieckiego. Uprawnienia członków zrzeszonych w Okręgu Płocko-Włocławskim pozostają w mocy, staż członkowski biegnie bez zakłóceń, a teren działania Okręgu Mazowieckiego PZW rozszerza się o teren działania dotychczasowego Okręgu Płocko-Włocławskiego.

Z prac Zarządu Okręgu – październik 2013

Na październikowym posiedzeniu ZO zatwierdzono:

– składy osobowe komisji problemowych Okręgu Mazowieckiego (więcej);

– wniosek o odwołanie Kol. Bogdana Kielaka z funkcji komendanta SSR powiatu ostrołęckiego i powołanie na tę funkcję kol. Piotra Antośkiewicza;

Ze względu na brak działalności statutowej, przyjęto uchwałę w sprawie rozwiązania Koła nr 57 „Wisła” przy Ministerstwie Gospodarki oraz Koła nr 93 przy Komendzie Głównej Straży Granicznej.