Z prac Zarządu Okręgu – luty 2017

20 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński. Po przyjęciu uchwały o odwołaniu kol. Pawła Antoniego Dębkowskiego, na skutek złożonej rezygnacji, z funkcji członka zarządu, prezes Z. Bedyński podziękował w imieniu Zarządu kol. Dębkowskiemu za dotychczasową pracę społeczna w kadencji 2013-16 i wręczył pamiątkowy album.

Zarząd Okręgu na posiedzeniu 20 lutego br. podjął uchwały dot.:

zatwierdzenia bilansu Okręgu za 2016 r. oraz budżetu na 2017 r.;

przyjęcia preliminarza budżetowego Okręgu Mazowieckiego na 2017 rok;

zatwierdzenia oceny działalności Kół Okręgu Mazowieckiego PZW za 2016 rok;

– odwołania na skutek złożonej rezygnacji Kol. P. A. Dębkowskiego z funkcji członka Zarządu;

– uzupełnienia składu Zarządu Okręgu Maz. PZW o Kol. P. Antośkiewicza, który kolejno uzyskał największą liczbę głosów w ostatnich wyborach, i jednoczesnego zawieszenia w pełnieniu funkcji członka Zarządu Okręgu Maz. PZW Kol. P. Antośkiewicza – w związku z wszczętym przez rzecznika dyscyplinarnego Okręgu postępowaniem o naruszenie przez Kol. P. Antośkiewicza obowiązków wynikających z § 14 ust. 2 Statutu PZW;

zmian w regulaminie „Rocznej Oceny Działalności Kół”;

zmian w składach Komisji Egzaminacyjnych Kół nr: 1; 61; 102 i 117;

– zatwierdzenia diet dla działaczy funkcyjnych w kołach;

wprowadzenia wymiarów ochronnych na zawodach rozgrywanych na „żywej rybie” w Okręgu Mazowieckim, w tym w kołach, sekcjach i klubach: jazia do 25 cm, klenia do 25 cm i okonia do 18 cm;

– zatwierdzenie kadry Okręgu Mazowieckiego PZW na 2017 r. w dyscyplinie podlodowej;

– zmiany adresu siedziby Koła Nr 99 Kopana;

– uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Koła Nr 72 „ENERGOPAP” w Ostrołęce z 28.01.2017 r. w sprawie wyboru Kol. P. Antośkiewicza na funkcję członka Zarządu Koła oraz uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Koła Nr 72 „ENERGOPAP” w Ostrołęce z 28.01.2017 r. w sprawie wyboru Kol. P. Antośkiewicza na funkcję delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Maz. PZW w 2017 r.;

– zgody na spłatę w dwóch ratach pożyczki udzielonej Kołu Nr 1 Warszawa Śródmieście w 2016 r.;

– zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO:

– w sprawie odwołania, na skutek złożonej rezygnacji, Kol. Pawła A. Dębkowskiego z funkcji rzecznika dyscyplinarnego Okręgu i powołania na tę funkcję Kol. W. Grzelaka,

– w sprawie wydania 330 nieodpłatnych zezwoleń dla członków uczestników spoza Okręgu, członków honorowych PZW, członków PZW, którzy utracili zezwolenia, i strażników SSR (jako wzór),

w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej Koła Nr 97 przy Instytucie Chemii Przemysłowej,

w sprawie nadania odznak „Wzorowy Młody Wędkarz”,

– w sprawie zakupu strojów reprezentacyjnych dla kadrowiczów Okręgu Maz. w dyscyplinie rzutowej i spławikowej oraz członków Komisji Młodzieżowej za kwotę 2600 zł,

– w sprawie likwidacji Koła PZW nr 47 przy WZL-4 S.A..

w sprawie weryfikacji sędziów,

w sprawie zmiany w „Regulaminie Kolegium Sędziowskiego Okręgu Mazowieckiego PZW”,

– w sprawie organizacji przez Okręg Maz. PZW w 2018 roku Mistrzostw Europy na Przynęty Sztuczne z Dryfujących Łodzi,

w sprawie zmiany w składzie Komisji Egzaminacyjnej Kół nr 10 i 53,

– w sprawie likwidacji Koła PZW nr 95 przy Instytucie Łączności,

– w sprawie organizacji Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych przez Koło nr 32 przy Sztabie Generalnym WP na zalewie Wykrot k/ Myszyńca w dniach 22 – 23 kwietnia 2017 r.,

– w sprawie powołania Komisji Zjazdowej w składzie: Waldemar Borowy, Tadeusz Szewczyk i Mirosław Konopka.