Regulamin korzystania z serwisu ompzw.pl

 1. Właścicielem oraz operatorem niniejszego serwisu jest Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego zwany w dalszej części regulaminu "OMPZW" ul. Twarda 42 00-831 Warszawa. Serwis opiera się na oficjalnych informacjach jednostek Okręgu.
 2. W serwisie ompzw.pl można założyć konto użytkownika oraz bezpłatnie korzystać z kont pocztowych w domenie: @ompzw.pl
 3. Standardowa pojemność konta wykosi 10 MB i na pisemną prośbę użytkownika wysłaną pod adres poczta@ompzw.pl może zostać ona zwiększona.
 4. Z konta można korzystać wyłącznie za pomocą:
  a) systemu pocztowego pod adresem https://mail.ompzw.pl
  b) programu pocztowego obsługującego protokół POP3, IMAP, SMTP

 5. Konto pocztowe zakładane jest przez administratora serwisu ompzw.pl po otrzymaniu oświadczenia użytkownika dostępnego pod adresem: http://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-268.pdf. Oświadczenie należy wysłać na adres poczta@ompzw.pl lub listownie na adres Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego.

 6. Informacje niezbędne do korzystania z konta udostępniane są pod koniec procedury rejestracyjnej(weryfikacji adresu email podanego podczas rejestracji)

 7. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym oraz "oświadczeniu użytkownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu serwisu ompzw.pl" oświadcza że:
  a) są one zgodne z prawdą,
  b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez OMPZW w dowolnych celach
  c) będzie stosował się do zasad opisanych w pkt 12 niniejszego regulaminu. 

 8. W przypadku wykrycia działań użytkownika nastawionych na szkodę serwisu ompzw.pl opisanych w pkt 12a, 12b, 12c, 12d użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej oraz finansowej.

 9. Dostęp do usług w w serwisie ompzw.pl wymaga założenia konta użytkownika. Po przeprowadzeniu procesu rejestracji, użytkownik otrzymuje dostęp do serwisu.
 10. Użytkownik publikując treści w serwisie lub forum ompzw.pl oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa oraz udostępnia je innym użytkownikom portalu na czas nieokreślony i nieodpłatnie, przy tym wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych.
 11. Wszelkie prawa do wszystkich składowych serwisu, są zastrzeżone. Serwis uprawnia do korzystania ze strony wszystkich użytkowników, jedynie w celach prywatnych, bez prawa komercyjnego ich wykorzystywania i naruszania praw autorskich. Serwis w całości jest chroniony i objęty przepisami prawa polskiego.
 12. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta w sewisie ompzw.pl oraz konta pocztowego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  a) działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
  b) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł oraz danych innych użytkowników,
  c) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
  d) nierozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji(spamu).
  Za definicję spamu przyjmujemy definicję podaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php
  e) ciągłego kontrolowania zmian regulaminu serwisu ompzw.pl. W przypadku braku zgody co do postanowień regulaminu należy powiadomić o tym fakcie administratora serwisu ompzw.pl pod adresem admin@ompzw.pl

 13. Użytkownik nie może, bez uprzedniej zgody OMPZW, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania z bezpłatnych kont pocztowych w serwisie ompzw.pl, jak również odsprzedawać osobom trzecim takich praw.

 14. Jedna osoba/użytkownik ma prawo do założenia wyłącznie jednego konta w serwisie.
 15. Stosowane przez OMPZW nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i korespondencji służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

 16. OMPZW nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) sposób, w jaki użytkownicy korzystają z kont pocztowych, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  b) pocztę wysłaną oraz przyjmowaną przez użytkowników,
  c) żadne szkody wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta,
  d) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,
  e) udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  f) Informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania.
  g) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy użytkownika
  h) treści/zdjęcia zamieszczane przez użytkowników

 17. OMPZW zastrzega sobie prawo, a Użytkownik akceptuje prawo do:
  a) okresowego wyłączania systemu poczty ompzw.pl bez uprzedniego powiadomienia,
  b) natychmiastowego zablokowania każdego konta lub nawet usunięcia, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia lub próby naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z regulaminów serwisu ompzw.pl,
  c) zaprzestania świadczenia usług
  d) wprowadzenia ograniczeń ilości i wielkości listów przyjmowanych oraz przechowywanych przez system pocztowy. Może ono zostać wprowadzone na czas określony lub bez takiego ograniczenia czasowego.
  e) niezamieszczanie jakichkolwiek informacji o charakterze reklamowym

 18. W przypadku podjęcia przez użytkownika działań, które nie są zakazane przez regulamin/y, ale zostaną przez administratora serwisu ompzw.pl uznane za niepożądane, OMPZW może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.

 19. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje regulaminu lub zmian do niego wprowadzonych.

 20. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników serwisu ompzw.pl niniejszego regulaminu należy kierować na adres admin@omzpw.pl

 21. Newsletter:
  a) Użytkownik oświadcza, że podany adres mailowy należy do niego co dodatkowo potwierdza poprzez kliknięcie linka potwierdzającego.
  b) Wpisanie się do newslettera oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych w celu realizacji wysyłek.
  c) Użytkownik ma prawo do wypisania się z newslettera w każdym momencie. Może tego dokonać zaznaczając w formularzu opcję "Zaznacz aby wypisać z newslettera" i potwierdzając wysłany na ten adres link.

 22. Formularz kontaktowy:
  a) Użytkownik wysyłając formularz oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą.
  b) Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu uzyskania i udzielenia odpowiedzi.
  c) Dane z formularza są wysyłane na adres lub adresy mailowe zdefiniowane przez administratora serwisu lub administratorów kołowych.

 23. OMPZW zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu