Pliki do pobrania

INWESTYCJE

Wzór protokołu odbioru robót 

Wzór protokołu odbioru technicznego remontu 

Wzór protokołu wprowadzenia 

Wzór protokołu negocjacji 

Wzór protokołu konieczności

Wzór protokołu wyboru oferenta  

Instalacje odgromowe 

Instrukcja wykonywania zadań inwestycyjno-remontowych

Określenia inwestycji

Oświadczenie, informacja ubezpieczającego

Wzór umowy

INTERNET

Ankieta

Oświadczenie

KARTA WĘDKARSKA

Ustawa o rybactwie śródlądowym

Rozporządzenie do Ustawy o rybactwie śródlądowym

Regulamin amatorskiego połowu ryb

Przykładowe pytania egzaminacyjne  

Opłata egzaminacyjna (blankiet polecenia wpłaty)

Opłata za wydanie karty wędkarskiej dla mieszkańców Warszawy (blankiet polecenia wpłaty)

Zaświadczenie o zdanym egzaminie  ze znajomości ochrony i połowu ryb - (osoba pełnoletnia)

Zaświadczenie o zdanym egzaminie  ze znajomości ochrony i połowu ryb - (osoba niepełnoletnia)

Rejestr egzaminacyjny

Skład komisji egzaminacyjnej

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej (Warszawa)

OCHRONA WÓD - SSR OKRĘG MAZOWIECKI - ZAGOSPODAROWANIE WÓD

Informacja o działalności w zakresie ochrony środowiska wodnego - grupa Terenowa

Informacja o działalności SSR - powiat

Notatka służbowa

Oświadczenie

Raport patrolu 

Wniosek o ukaranie do Rzecznia Dyscyplinarnego

Rejestr wniosków spraw Społecznej Straży Rybackiej

Rozliczenie Pb-ON SSR

Protokół zarybieniowy

Zgoda na dorybienie z funduszu własnego Koła

Wniosek o przyznanie refundacji

Rozliczenie częściowe - dot. refundacji

ORGANIZACJA

Centralna Baza Danych PZW / instrukcja

Regulamin organizacyjny koła PZW

Regulamin nadawania odznak Honorowych i Okolicznościowych Polskiego Związku Wędkarskiego

Wniosek o nadanie odznadczenia - Honorowy i Okolicznościowy

Regulamin nadawania tytułu „Członek Honorowy Polskiego Związku Wędkarskiego”

Wniosek o nadanie tytułu - Członek Honorowy

Sprawozdanie z działalności koła/Objaśnienie do tabeli z działalności koła 2023

Uzasadnienie do tabeli punktowej „Sprawozdania z działalności koła PZW” Okręgu Mazowieckiego

Wniosek - klub seniora

Wzór uchwały / wzór uchwały doc.

Formularz aktualizacji adresów oraz wykaz adresów punktów rozprowadzana zezwoleń

Procedury likwidacji Kół i Klubów PZW

Karta ewidencyjna wędkarza dla osoby dorosłej 

Karta ewidencyjna wędkarza dla uczestnika

Harmonogram dostarczania dokumentów do biura Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW

ROZLICZENIA KÓŁ 2023 / 2024 r.

Druki 2024

Deklaracja w związku z powierzeniem funkcji skarbnika 2024

Upoważnienie - dot. pobierania znaków 2024

Szkolenie - dot. dystrybucji znaków OMPZW na  2024

Prezentacja obsługi list przyjętych składek  2024

Wizualizacja składek 2024

Raport finansowy 2024 (długi)

Raport finansowy 2024 (krótki)

Szkolenie - dot. raportu finansowego OMPZW na  2024

Lista przyjętych składek 2024

Nota obciążeniowa - wzór dla Koła 

Oświadczenie zleceniobiorcy – wykonującego umowę zlecenie lub dzieło na rzecz OM PZW

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety dla skarbnika i osób funkcyjnych - wzór

Protokół kontroli kasy PZW

Instrukcja gospodarki  finansowej  i kasowej 2024

Założenia do preliminarza budżetowego kół 2024

druk - protokół likwidacji

druk - spis z natury

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SĄD KOLEŻEŃSKI / OKRĘG / KOŁO

Regulamin postępowania w sprawach przewinień Członków PZW

Sprawozdanie jednostkowe Koło - Okręg

Sprawozdanie zbiorcze za kadencję Koło - Okręg

Wezwanie na rozprawę

Protokół  rozprawy

Postanowienie

Druk - orzeczenie okręg

Druk - orzeczenie koło

Rejestr  spraw  przewinień  członków  PZW

KOMISJA REWIZYJNA KOLA

Regulamin Komisji Rewizyjnej 

Wzór – protokół kontroli działalności

Wzór – protokół z kontroli półroczne

Wzór – sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej koła

SPORT druki dla kandydata na sędziego :

Zasady uzyskania licencji OM PZW

Oświadczenie o stanie zdrowia

Obowiązek informacyjny RODO

Wniosek o egzamin klasa podstawowa

Wniosek o egzamin klasa okręgowa

Zgłoszenie kandydata na uzyskanie stopnia Instruktora Wędkadrstwa Młodzieży PZW

SPORT

Zasady wypełniania protokołów z zawodów sportowych

Kanał Żerański - podział kilometrażu / numery box

Karty zgłoszeniowe klubu zgłoszenie do ZG,

Ankieta klubu wędkarskiego ( dla ewidencji Okręgu)

wzór - protokół zawodów  

Potwierdzenie odbioru nagród

Upoważnienie - dot. zlecenia za sędziowanie

Tabela wymiarów ryb i przyznawanych punktów - dotyczy zawodów rozgrywanych w OMPZW

Oświadczenie zleceniobiorcy – wykonującego umowę zlecenie lub dzieło na rzecz OM PZW

Druk kalkulacji i rozliczenia organizacji  Zawodów Wędkarskich

MŁODZIEŻ

Regulamin szkółek wędkarskich Okręgu Mazowieckiego PZW

Regulamin rozgrywania Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego szkółek wędkarskich

Ankieta w sprawie młodzieży

Formularz zgłoszeniowy szkółki wędkarskiej

Karta ewidencyjna inspektora lub instruktora szkolenia młodzieży

Zgłoszenie kandydata na Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej PZW

DLA WĘDKARZA

Rejestr połowów ryb

Logo jOkręgu Mazowieckiego PZW

WALNE ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZE KÓŁ 2023

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym

Wykaz władz

Lista obecności

Porządek obrad

Regulamin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

Wniosek do Komisji Uchwał i Wniosków

Przykładowy plan działania Koła

Protokół w Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

Wzory uchwał

Plik excel, na którym należy przygotować preliminarz budżetowy na rok 2024 ( plik ten w wersji edytowalnej należy przesłać do Biura Z.O przynajmniej na 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem jednak nie póżniej niż do 31.10.2023 r. i jest on obligatoryjny)

Pliki excel, na których należy przygotować sprawozdania finansowe za rok 2022  ( po zatwierdzeniu sprawozdań przez Zarządu Kół proszę o przesłanie ich w wersji edytowalnej do Biura Z.O.)

Pliki excel, na których należy przygotować sprawozdania finansowe za rok 2023. ( po zatwierdzeniu sprawozdań przez Zarządu Kół proszę o przesłanie ich w wersji edytowalnej do Biura Z.O.)