Pliki do pobrania

INWESTYCJE

Wzór protokołu odbioru robót 

Wzór protokołu odbioru technicznego remontu 

Wzór protokołu wprowadzenia 

Wzór protokołu negocjacji 

Wzór protokołu konieczności

Wzór protokołu wyboru oferenta  

Instalacje odgromowe 

Instrukcja wykonywania zadań inwestycyjno-remontowych

Określenia inwestycji

Oświadczenie, informacja ubezpieczającego

Wzór umowy

INTERNET

Ankieta

Oświadczenie

KARTA WĘDKARSKA

Ustawa o rybactwie śródlądowym

Rozporządzenie do Ustawy o rybactwie śródlądowym

Regulamin amatorskiego połowu ryb

Przykładowe pytania egzaminacyjne  

Opłata egzaminacyjna (blankiet polecenia wpłaty)

Opłata za wydanie karty wędkarskiej dla mieszkańców Warszawy (blankiet polecenia wpłaty)

Zaświadczenie o zdanym egzaminie  ze znajomości ochrony i połowu ryb

Rejestr egzaminacyjny

Skład komisji egzaminacyjnej

OCHRONA WÓD - SSR OKRĘG MAZOWIECKI - ZAGOSPODAROWANIE WÓD

Informacja o działalności w zakresie ochrony środowiska wodnego - grupa Terenowa

Informacja o działalności SSR - powiat

Notatka służbowa

Oświadczenie

Raport patrolu 

Wniosek o ukaranie do Rzecznia Dyscyplinarnego

Rejestr wniosków spraw Społecznej Straży Rybackiej

Rozliczenie Pb-ON SSR

Protokół zarybieniowy

Zgoda na dorybienie z funduszu własnego Koła

Wniosek o przyznanie refundacji

Rozliczenie częściowe - dot. refundacji

ORGANIZACJA

Centralna Baza Danych PZW / instrukcja

Regulamin organizacyjny koła PZW

Regulamin nadawania odznak Honorowych i Okolicznościowych Polskiego Związku Wędkarskiego

Wniosek o nadanie odznadczenia - Honorowy i Okolicznościowy

Regulamin nadawania tytułu „Członek Honorowy Polskiego Związku Wędkarskiego”

Wniosek o nadanie tytułu - Członek Honorowy

Sprawozdanie z działalności koła/Objaśnienie do tabeli z działalności koła 2023

Wniosek - klub seniora

Wzór uchwały / wzór uchwały doc.

Formularz aktualizacji adresów oraz wykaz adresów punktów rozprowadzana zezwoleń

Procedury likwidacji Kół i Klubów PZW

Harmonogram dostarczania dokumentów do biura Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW

ROZLICZENIA KÓŁ 2023 r.

Druki 2023

Deklaracja w związku z powierzeniem funkcji skarbnika

Upoważnienie - dot. pobierania znaków

Szkolenie - dot. dystrybucji znaków OMPZW na  2023

Wizualizacja składek 2023

Raport finansowy 2023 (długi)

Raport finansowy 2023 (krótki)

Szkolenie - dot. raportu finansowego OMPZW na  2023

Lista przyjętych składek 2023

Oświadczenie zleceniobiorcy – wykonującego umowę zlecenie lub dzieło na rzecz OM PZW

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety dla skarbnika i osób funkcyjnych - wzór

Protokół kontroli kasy PZW

Instrukcja gospodarki  finansowej  i kasowej 2023

Instrukcja inwentaryzacyjna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Księga klauzul

Dla wolontariuszy, praktykantów, stażystów

B.1. Obowiązek informacyjny – wolontariusz niepełnoletni – dajemy opiekunom prawnym wolontariusza w momencie zawierania umowy

B.2. Obowiązek informacyjny – wolontariusz pełnoletni – dajemy wolontariuszowi w momencie zawierania umowy

B.3. Obowiązek informacyjny – staż – dajemy do podpisania stażystom przy podpisaniu umowy;

B.4. Obowiązek informacyjny – praktyki niepłatne – dajemy do podpisania praktykantom przy podpisaniu porozumienia o odbyciu praktyk;

Strony www, e-maile

C.1. Obowiązek informacyjny – kontakty służbowe – umieszczamy na stronie www;

C.2. Obowiązek informacyjny – Faktury – umieszczamy przy każdej fakturze lub na stronie internetowej a na fakturze dajemy odniesienie „Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www…”;

C.3. Obowiązek informacyjny – strona internetowa – umieszczamy na stronie www;

C.4. Stopka e-mail – do zamieszczenia w stopce służbowych adresów e-mail.

Różne

D.1. Obowiązek informacyjny – członkowie władz – należy dać do podpisania osobom, które zasiadają we władzach statutowych

D.2. Obowiązek informacyjny – rejestr beneficjentów rzeczywistych - dajemy do podpisania osobom, które zgłaszamy do Rejestru np. członkowie zarządu

D.3. Obowiązek informacyjny – deklaracja członkowska – osoba pełnoletnia

D.4. Obowiązek informacyjny – deklaracja członkowska – osoba niepełnoletnia

D.5. Obowiązek informacyjny – darczyńcy – do wywieszenia na stronie, jeśli są darczyńcy

D.6. Obowiązek informacyjny – newsletter – do zamieszczenia na stronie

D.7. Obowiązek informacyjny – do karty ewidencyjnej wędkarza

D.8. Obowiązek informacyjny – wizerunek pełnoletnia osoba,

D.9. Obowiązek informacyjny – wizerunek niepełnoletnia osoba

D.10. Obowiązek informacyjny – monitoring krótki – do wywieszenia w miejscach ogólnodostępnych i widocznych (m.in. na tablicy informacyjnej, przy wejściach)

D.11. Obowiązek informacyjny – monitoring długi – do wglądu dla osób zainteresowanych (może być przechowywany w portierni)

D.12. Obowiązek informacyjny – zawody wędkarskie uczestnik pełnoletni – dajemy do podpisania uczestnikom pełnoletnim

D.13. Obowiązek informacyjny – zawody wędkarskie uczestnik niepełnoletni – dajemy do podpisania opiekunom prawnym osoby niepełnoletniej

D.14. Obowiązek informacyjny – karta wędkarska – dodajemy do wniosku/karty egzaminacyjnej

D.15. Obowiązek informacyjny – komisja egzaminacyjna – dajemy do podpisania członkom komisji egzaminacyjnych

D.16. Obowiązek informacyjny – wniosek dla kandydata na sędziego – dodajemy do formularza.

KOMISJA REWIZYJNA OKRĘG / KOŁO

Regulamin Komisji Rewizyjnej Polskiego   Związku  Wędkarskiego – całość

Regulamin Komisji Rewizyjnej – dot. Okręgu

Regulamin Komisji Rewizyjnej – dot. Koła

Instrukcja w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kontrolnych przez Komisje Rewizyjne Polskiego Związku Wędkarskiego

Protokół kontroli kasy PZW

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Wędkarskiego

Protokół przesłuchania obwinionego / świadka

Wniosek o ukaranie

Rejestr spraw

Zawiadomienie o wykluczeniu

Informacja roczna

SĄD KOLEŻEŃSKI / OKRĘG / KOŁO

Regulamin postępowania w sprawach przewinień Członków PZW

Sprawozdanie jednostkowe Koło - Okręg

Sprawozdanie zbiorcze za kadencję Koło - Okręg

Wezwanie na rozprawę

Protokół  rozprawy

Postanowienie

Druk - orzeczenie okręg

Druk - orzeczenie koło

Rejestr  spraw  przewinień  członków  PZW

SPORT

Kanał Żerański - podział kilometrażu / numery box

Karta zgłoszeniowa spławik ompzw

Karta zgłoszeniowa spinning ompzw

Karty zgłoszeniowe klubu zgłoszenie do ZG, 

Karta zgloszenia klubu muchowego GPx

Karta zgloszenia klubu spławikowego GPx

Ankieta klubu wędkarskiego ( dla ewidencji Okręgu)

Wniosek o uzyskanie licencji sędziego

Wniosek o przyznanie licencji na uprawianie wędkarskich dyscyplin sportowych

Oświadczenie licencja sportowca

wzór - protokół zawodów  

Potwierdzenie odbioru nagród

Upoważnienie - dot. zlecenia za sędziowanie

Tabela wymiarów ryb i przyznawanych punktów - dotyczy zawodów rozgrywanych w OMPZW

Oświadczenie zleceniobiorcy – wykonującego umowę zlecenie lub dzieło na rzecz OM PZW

Druk kalkulacji i rozliczenia organizacji  Zawodów Wędkarskich

MŁODZIEŻ

Regulamin szkółek wędkarskich Okręgu Mazowieckiego PZW

Regulamin rozgrywania Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego szkółek wędkarskich

Ankieta w sprawie młodzieży

Formularz zgłoszeniowy szkółki wędkarskiej

Karta ewidencyjna inspektora lub instruktora szkolenia młodzieży

Zgłoszenie kandydata na Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej PZW

DLA WĘDKARZA

Rejestr połowów ryb

Logo Okręgu Mazowieckiego PZW

WALNE ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZE KÓŁ 2022

Zawiadomienie Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Wniosek do Komisji uchwał i wniosków

Porządek obrad

Regulamin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół Komisji Uchwal i Wniosków

Wzory uchwał

Protokół walne sprawozdawcze

Lista obecności