Pliki do pobrania

INWESTYCJE

Wzór protokołu odbioru robót 

Wzór protokołu odbioru technicznego remontu 

Wzór protokołu wprowadzenia 

Wzór protokołu negocjacji 

Wzór protokołu konieczności

Wzór protokołu wyboru oferenta  

Instalacje odgromowe 

Instrukcja wykonywania zadań inwestycyjno-remontowych

Określenia inwestycji 

Wzór umowy

INTERNET

Ankieta

Oświadczenie

KARTA WĘDKARSKA

Ustawa o rybactwie śródlądowym

Rozporządzenie do Ustawy o rybactwie śródlądowym

Regulamin amatorskiego połowu ryb

Przykładowe pytania egzaminacyjne  

Opłata egzaminacyjna (blankiet polecenia wpłaty)

Opłata za wydanie karty wędkarskiej dla mieszkańców Warszawy (blankiet polecenia wpłaty)

Zaświadczenie o zdanym egzaminie  ze znajomości ochrony i połowu ryb

Rejestr egzaminacyjny

Skład komisji egzaminacyjnej

OCHRONA WÓD - SSR OKRĘG MAZOWIECKI - ZAGOSPODAROWANIE WÓD

Informacja o działalności w zakresie ochrony środowiska wodnego - grupa Terenowa

Informacja o działalności SSR - powiat

Notatka służbowa

Oświadczenie

Raport patrolu 

Wniosek o ukaranie do Rzecznia Dyscyplinarnego

Rejestr wniosków spraw Społecznej Straży Rybackiej

Rozliczenie Pb-ON SSR

Protokół zarybieniowy

ORGANIZACJA

Regulamin organizacyjny koła PZW

Regulamin nadawania odznak Honorowych i Okolicznościowych Polskiego Związku Wędkarskiego

Regulamin nadawania tytułu „Członek Honorowy Polskiego Związku Wędkarskiego”

Sprawozdanie z działalności koła/Objaśnienie do tabeli z działalności koła

Koordynator Kół OMPZW  

wniosek o nadanie odznadczenia 

wniosek - klub seniora

ROZLICZENIA KÓŁ 2018 r.

Deklaracja w związku z powierzeniem funkcji skarbnika (Ostrołęka)  

Deklaracja w związku z powierzeniem funkcji skarbnika (Warszawa, Łódź) 

Deklaracja w związku z powierzeniem funkcji skarbnika (Włocławek) 

Odpisy procentowe koła    

Tabela wpłat    

Rozliczenie sprzedaży znaków 

Zapotrzebowanie na znaki  

Zwrot znaków    

Kartoteka magazynowa ilościowo/wartościowa  

Kartoteka magazynowa ilościowo/sprzedaż  

Raport finansowy (wersja elektroniczna) - krótki

Raport finansowy (wersja elektroniczna) - długi

Raport finansowy (wersja papierowa)

Rozliczenie sprzedaży znaków okresowych 

Zapotrzebowanie na znaki okresowe 

Zwrot znaków okresowych 

Dochody i koszty kół (preliminarz)  

Druk spisu z natury  

Protokół likwidacyjny 

Protokół kontroli kasy PZW 

Przykład dieta  (1)

Przykład dieta  (2)

Potwierdzenie odbioru nagród

umowa najmu/podnajmu lokali na terenie działania koła w celu dystrybucji znaków

Ewidencja przebiegu pojazdu

Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego + ewidencja przebiegu pojazdu

Założenia do preliminarza budżetowego kół 

Zasady gospodarki finansowej  kół pzw

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka bezpieczeństwa

Instrukcja Zarządzania Systemami

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Regulamin postępowania w sprawach przewinień Członków PZW oraz instrukcja Sądów Koleżeńskich i Rzeczników Dyscyplinarnych

Zasady Postępowania Dyscyplinarnego

Postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

Postanowienie o umorzeniu postępowania

Postanowienie o wszczęciu postępowania i postawienie zarzutów

Postanowienie o wszczęciu postępowania i zawieszeniu go na czas trwania przeszkod

Protokół przesłuchania obwinionego / świadka

Wniosek o ukaranie

Rejestr spraw

Zestawienie spraw

SĄD KOLEŻEŃSKI / KOŁO

Orzeczenie I instancji

Postanowienie Sądu Koła

Protokół rozprawy

Wezwanie na rozprawę obwinionego

Wezwanie na rozprawę świadka

Zarządzenie - Powołanie składu orzekającego I instancji

Rejestr przewinień członków koła

Sprawozdanie jednostkowe i zbiorcze

SĄD KOLEŻEŃSKI / OKRĘG

Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW oraz instrukcja Sądów Koleżeńskich i Rzeczników Dyscyplinarnych

Orzeczenie I instancji OSK

Orzeczenie II instancji OSK

Postanowienie OSK

Protokół rozprawy przed OSK

Wezwanie na rozprawę obwinionego

Wezwanie na rozprawę świadka

Zarzadzenie - powołanie składu orzekajacego I instancja

Zarzadzenie - powołanie składu orzekajacego II instancja

Rejestr przewinień członków PZW w Okręgu

Sprawozdanie OSK jednostkowe i zbiorcze

SPORT

Ankieta klubu wędkarskiego ( dla ewidencji Okręgu)

Ankieta klubu wędkarskiego (dla Zespołu Sportu ZG PZW)

Wniosek o uzyskanie licencji sędziego

Wniosek o przyznanie licencji na uprawianie wędkarskich dyscyplin sportowych

Zgłaszenie organizacji zawodów wędkarskich

Karta zgłoszeniowa spławik ompzw

Karta zgłoszeniowa spinning ompzw

Karty zgłoszeniowe klubu zgłoszenie do ZG, 

Druki zgłoszeniowe (zestawienie)

wzór - protokół zawodów  

Kanał Żerański - podział kilometrażu

Potwierdzenie odbioru nagród

Upoważnienie - dot. zlecenia za sędziowanie

ZOSW-2018 cz. II.1 Sędziowskie

ZOSW-2018 cz. II.2 Spłaik

ZOSW-2018 cz. II.3 Spinning

ZOSW-2018 cz. II.4 Mucha

ZOSW-2018 cz. II.5 Rzut

ZOSW-2018 cz. II.6 Morskie

ZOSW-2018 cz. II.7 Podlodowe

ZOSW-2018 cz. II.8 Spławik Niepełnosprawnych

ZOSW-2018 cz. II.9 Feeder

MŁODZIEŻ

Regulamin szkółek wędkarskich Okręgu Mazowieckiego PZW

Ankieta w sprawie młodzieży

Formularz zgłoszeniowy szkółki wędkarskiej

Karta ewidencyjna inspektora lub instruktora szkolenia młodzieży

Zgłoszenie kandydata na Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej PZW

DLA WĘDKARZA

Rejestr połowów ryb

Logo Okręgu Mazowieckiego PZW

WALNE ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE KÓŁ

Lista obecności

Ordynacja wyborcza do władz i organów Kół Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego oraz wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd

Zasady przeprowadzania walnych zgromadzeń sprawozdawczo - wyborczych członków kół

Porzadek obrad

Regulamin obrad walnego zgromadzenia

Protokół komisji mandatowej

Protokół komisji wyborczej

Protokół komisji skrut. wybór prezesa

Protokół komisji skrut. zarzad

Protokół komisji skrut. komisji rewizyjnej

Protokół komisji skrut. sądu koleżeńskiego

Protokół komisji skrut. delegaci

Protokół komisji skrut. w sprawie udzieleniu absolutorium

Protokół komisji uchwal i wniosków

Uchwał plan pracy - preliminarz

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła

Uchwała w sprawie zatwierdzenia liczby czlonków wladz i organów koła

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu

protokół sprawozdawczo-wyborcze - druk

Wykaz władz

Kwestionariusz osobowy delegata/zastępcy delegata - na V Zjazd Okręgu Mazowieckiego pzw

WALNE ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZE KÓŁ

Lista obecności

Zasady przeprowadzania walnych zgromadzeń

Harmonogram dostarczania dokumentów

Wykaz władz

Zawiadomienie (sprawozdawcze)

Protokół z zebrania sprawozdawczego

Regulamin obrad walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków koła (wzór)

Porządek obrad walnego zgromadzenia sprawozdawczego (wzór)

Formularz aktualizacji adresu (wzór)

Protokół komisji mandatowej (wzór)

Protokół komisji uchwał i wniosków (wzór)

Uchwały walnego zgromadzenia 1,2 (wzór)

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA KÓŁ

Lista obecności

Protokół komisji mandatowej

Protokół komisji skrut.kom.rew.

Protokół komisji skrut. sad. kol.

Protokół komisji skrut.zarzad

Protokół komisji wyb.kom.rewizyjnej

Protokół komisji wyb.sad.kol.

Protokół komisji wyborczej prezes

Protokół komisji wyborczej zarząd

Protokół nadzwyczajne

Wykaz  władz

Zawiadomienie nadzwyczajne