Pliki do pobrania

INWESTYCJE

Wzór protokołu odbioru robót 

Wzór protokołu odbioru technicznego remontu 

Wzór protokołu wprowadzenia 

Wzór protokołu negocjacji 

Wzór protokołu konieczności

Wzór protokołu wyboru oferenta  

Instalacje odgromowe 

Instrukcja wykonywania zadań inwestycyjno-remontowych

Określenia inwestycji

Oświadczenie, informacja ubezpieczającego

Wzór umowy

INTERNET

Ankieta

Oświadczenie

KARTA WĘDKARSKA

Ustawa o rybactwie śródlądowym

Rozporządzenie do Ustawy o rybactwie śródlądowym

Regulamin amatorskiego połowu ryb

Przykładowe pytania egzaminacyjne  

Opłata egzaminacyjna (blankiet polecenia wpłaty)

Opłata za wydanie karty wędkarskiej dla mieszkańców Warszawy (blankiet polecenia wpłaty)

Zaświadczenie o zdanym egzaminie  ze znajomości ochrony i połowu ryb

Rejestr egzaminacyjny

Skład komisji egzaminacyjnej

OCHRONA WÓD - SSR OKRĘG MAZOWIECKI - ZAGOSPODAROWANIE WÓD

Informacja o działalności w zakresie ochrony środowiska wodnego - grupa Terenowa

Informacja o działalności SSR - powiat

Notatka służbowa

Oświadczenie

Raport patrolu 

Wniosek o ukaranie do Rzecznia Dyscyplinarnego

Rejestr wniosków spraw Społecznej Straży Rybackiej

Rozliczenie Pb-ON SSR

Protokół zarybieniowy

Zgoda na dorybienie z funduszu własnego Koła

Wniosek o przyznanie refundacji

Rozliczenie częściowe - dot. refundacji

ORGANIZACJA

Centralna Baza Danych PZW / instrukcja

Regulamin organizacyjny koła PZW

Regulamin nadawania odznak Honorowych i Okolicznościowych Polskiego Związku Wędkarskiego

wniosek o nadanie odznadczenia - Honorowy i Okolicznościowy

Regulamin nadawania tytułu „Członek Honorowy Polskiego Związku Wędkarskiego”

wniosek o nadanie tytułu - Członek Honorowy

Sprawozdanie z działalności koła/Objaśnienie do tabeli z działalności koła

wniosek - klub seniora

wzór uchwały / wzór uchwały doc.

Formularz aktualizacji adresów oraz wykaz adresów punktów rozprowadzana zezwoleń

ROZLICZENIA KÓŁ 2022 r.

Druki 2022

Deklaracja w związku z powierzeniem funkcji skarbnika

Upoważnienie - dot. pobierania znaków

Szkolenie - dot. dystrybucji znaków OMPZW na  2022

Raport finansowy 2022 (długi)

Raport finansowy 2022 (krótki)

Szkolenie - dot. raportu finansowego OMPZW na  2022

Instrukcja Gospodarki Kasowej 2022

Instrukcja inwentaryzacyjna

Oświadczenie zleceniobiorcy – wykonującego umowę zlecenie lub dzieło na rzecz OM PZW

Zarządzenie Nr 5/2022 – w sprawie dołączenia dokumentów związanych z działalnością Kół do Instrukcji Gospodarki Kasowej

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety dla skarbnika i osób funkcyjnych - wzór

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety dla skarbnika – wzór

Protokół kontroli kasy PZW

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityki ochrony danych osobowych

Analiza ryzyka

Karta Ewidencyjna Wędkarza RODO

Upoważnienie wzór

Obowiązek do wywieszenia w kole

Obowiązek informacyjny - monitoring

Oświadczenie o zachowaniu poufności i zapoznaniu się z przepisami

Obowiązek informacyjny dla uczestników zawodów wędkarskich w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wizerunku - dot. członków z innego Okręgu PZW

Obowiązek informacyjny - dot. członków z innego Okręgu PZW

Obowiązek informacyjny - dot. egzaminu na kartę wędkarską w związku z przetwarzaniem danych osobowych

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Wędkarskiego

Protokół przesłuchania obwinionego / świadka

Wniosek o ukaranie

Rejestr spraw

Zawiadomienie o wykluczeniu

Informacja roczna

SĄD KOLEŻEŃSKI / OKRĘG / KOŁO

Sprawozdanie jednostkowe Koło - Okręg

Sprawozdanie zbiorcze za kadencję Koło - Okręg

Wezwanie na rozprawę

Protokół  rozprawy

Postanowienie

Druk - orzeczenie okręg

Druk - orzeczenie koło

Rejestr  spraw  przewinień  członków  PZW

SPORT

Zgłaszenie organizacji zawodów wędkarskich

Kanał Żerański - podział kilometrażu / numery box

Karta zgłoszeniowa spławik ompzw

Karta zgłoszeniowa spinning ompzw

Karty zgłoszeniowe klubu zgłoszenie do ZG, 

Karta zgloszenia klubu muchowego GPx

Karta zgloszenia klubu spławikowego GPx

Ankieta klubu wędkarskiego ( dla ewidencji Okręgu)

Wniosek o uzyskanie licencji sędziego

Wniosek o przyznanie licencji na uprawianie wędkarskich dyscyplin sportowych

Oświadczenie licencja sportowca

wzór - protokół zawodów  

Potwierdzenie odbioru nagród

Upoważnienie - dot. zlecenia za sędziowanie

Tabela wymiarów ryb i przyznawanych punktów - dotyczy zawodów rozgrywanych w OMPZW

ZOSW-2020 cz. I

ZOSW-2020 cz. II.1 Sprawy sędziowskie

ZOSW-2020 cz. II.2 Spławik

ZOSW-2020 cz. II.3 Spinning

ZOSW-2020 cz. II.4 Mucha

ZOSW-2020 cz. II.5 Rzut

ZOSW-2020 cz. II.6 Morskie

ZOSW-2020 cz. II.7 Podlodowe

ZOSW-2020 cz. II.8 spławik niepełnosprawni

ZOSW-2020 cz. II.9 Feeder

ZOSW-2020 cz. II.10 Karpiowy

Karta Praw i Obowiązków Kadry OMPZW 2019 na dzień 17.12.2018 r.

Oświadczenie zleceniobiorcy – wykonującego umowę zlecenie lub dzieło na rzecz OM PZW

Druk kalkulacji i rozliczenia organizacji  Zawodów Wędkarskich

MŁODZIEŻ

Regulamin szkółek wędkarskich Okręgu Mazowieckiego PZW

Regulamin rozgrywania Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Okręgu Mazowieckiego szkółek wędkarskich

Ankieta w sprawie młodzieży

Formularz zgłoszeniowy szkółki wędkarskiej

Karta ewidencyjna inspektora lub instruktora szkolenia młodzieży

Zgłoszenie kandydata na Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej PZW

DLA WĘDKARZA

Rejestr połowów ryb

Logo Okręgu Mazowieckiego PZW

WALNE ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE KÓŁ 2021

Ordynacja wyborcza do władz i organów Kół Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Koła

Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Koła

Porządek obrad

Regulamin obrad

Protokół komisji mandatowej

Lista obecności

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2020 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Koła za 2020 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła za 2020 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Koła za 2020 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za minioną kadencję

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Koła

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Koła za minioną kadencje.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła za minioną kadencje.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Koła za minioną kadencje.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła

Uchwała w sprawie ustalenia ostatecznej liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Koła

Uchwała w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Koła, Delegatów , Zastępców Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów

Protokół Komisji Wyborczej – lista kandydatów do władz i organów oraz delegatów i zastępców Koła

Uchwała w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego PZW

Uchwała w sprawie przyjęcia planu działania Koła

Uchwała w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Koła

Uchwała w sprawie przyjęcia planu działania Komisji Rewizyjnej Koła

Protokół komisji skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów

Protokół komisji uchwał i wniosków

Kwestionariusz osobowy Delegata na VI Okręgowy Zjazd Delegatów OM PZW

Kwestionariusz osobowy Zastępcy Delegata na VI Okręgowy Zjazd Delegatów OM PZW

Wykaz władz i organów Koła

Wykaz komisji egzaminacyjnych (miejsce przeprowadzania egzaminów, termin, telefon kontaktowy)

Zalecenia dotyczące spraw finansowych ZGPZW